แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการในภารกิจพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ แบบสำรวจความต้องการ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายการเงินการคลังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ) โดยนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงแผนงานในการจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการจึงขอความร่วมมือจากท่านร่วมแสดงความคิดเห็นตามข้อคำถามที่ปรากฏ และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  โปรดคลิ๊กเลือกข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง (โปรดตอบทุกข้อ)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการ

  *** โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนตอบ คำชี้แจง : โปรดพิจารณาเลือกหัวข้อกฎหมายการเงินการคลังที่ต้องการให้มีการอบรมกับท่านไม่เกิน 3 ข้อ พร้อมจัดลำดับความสำคัญ โดยคลิ๊กเลือกลำดับตรงหัวข้อที่ต้องการ เพียง 3 ลำดับ
  ลำดับ 1
  ลำดับ 2
  ลำดับ 3
  Please don't select more than one response per column.
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

  This is a required question