ประวัติ โค้ชต้อม (อ.พันธ์ศักดิ์ พรมอินถา)
ขอขอบคุณสำหรับการติดต่อของคุณและให้ความสนใจในสิ่งที่ผมทำ คุณสามารถนำประวัติและผลงานของผมในส่วนนี้ประกอบการนำเสนอหรือพิจารณาเพื่อ ส่งเสริมงานในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาบุคลากร หรือองค์กรของท่านก็ตาม ซึ่งประวัติและผลงานเป็นเพียงประสบการณ์ในอดีตของผมเท่านั้นโปรดพิจารณาและเลือก มาจากอนาคตที่คุณอยากเห็น...
คุณสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
E-Mail:thailandcoachtom2013@gmail.com หรือติดต่อ 0994416111
ที่มาส่วนหนึ่ง
จากเด็กนักฟุตบอลข้างถนน สู่นักธุรกิจ จากค่าตัวหลักร้อยสู่ห้าหลักต่อวันในเวลาไม่ถึงปี จากนักกิจกรรมและแกนนำนักศึกษา สู่การเป็น โค้ชที่ส่งมอบแรงบันดาลใจให้ผู้คน มากกว่า 100 องค์กรร่วมทศวรรษ “โค้ชนักพูดสร้างแรงบันดาลใจและโค้ชด้านการพัฒนาพรสวรรค์” ผู้สะท้อน ให้ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน หรือกระทั่งเจ้าของกิจการ ได้ค้นพบแรงบันดาลใจ ความฝัน ชัดเจนกับเป้าหมาย มีแรงขับเคลื่อนต่อสู้กับชีวิตในทุกสภาวะอย่างมีพลัง เจ้าของการโน้มน้าวที่จะสะกดคนฟังตั้งแต่ประโยคแรกที่ได้สัมผัสพร้อมพันธะสัญญาที่จะสร้างผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจำกัด สู่อิสรภาพทางความคิดกับการสร้างอนาคตที่ใช่ในแบบของตัวเองและสร้างความแตกต่างที่ทรงคุณค่ากับผู้คน
ผลงานด้านการเป็นวิทยากร/โค้ช/เทรนเนอร์
• สถาบันวิทยาการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• บริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
• กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และแผน
• บริษัทโตโยต้าสุรินทร์ 3 รุ่น
• บริษัทในเครือโรจนาจ Rojanas Business Group หลักสูตร “ผนึกพลังผสานความต่างสร้างการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงแรมอยุธยารีเวอร์ไซด์
• บริษัทกรุงไทยแอ๊กซ่า หลักสูตร Self-Motivation, กระบวนการ Group Coaching หัวข้อ โลกของผลลัพธ์
• ธนาคารกสิกรไทย e-Girls ปี 2 (ทีมงานของ บ.โพลิพลัส)
• บริษัทถนัดบันเทิงโปรดักชั่นจำกัด
• บริษัทด่านช้างไบโอฯ
• สวนสัตว์เชียงใหม่ โครงการ นำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์ จำนวนนักเรียน 60,000 คน
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ค่ายสนุกเรียนสนุกรู้อู่อารยธรรมอีสาน” ตัวแทนนักเรียน 19 จังหวัด 2 รุ่น
• เกมวัดดวง(น้าเน็ก จัด ณ มช.)
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ค่ายผู้นำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ,ปัจฉิมนิเทศ คณะวิจิตรศิลป์,สัมมนา ป.โท คณะเกษตรฯ,นักศึกษา คณะทันตแพทย์)
• ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
• ค่ายผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
• ค่ายผู้นำสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
• ค่ายผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
• บุคลากรคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• คณะครู โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
• มหาวิทยาลัยนเรศวร ค่ายผู้นำ
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
• ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2557และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวะสุรินทร์
• โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กทม. ค่ายวิชาการบูรณาการฯ
• สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
• เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
• ชมรมแบดมินตันสิงห์ เอช-เอช
• เทศบาลสันผักหวาน,เทศบาลพญาเม็งราย,เทศบาลบ้านใหม่,เทศบาลสันต้นหมื้อ อื่นๆ ฯลฯ
หัวข้อที่จัดบรรยาย
เลือกหัวข้อที่ท่านสนใจให้ไปบรรยาย/จัดกระบวนการ
หัวข้อหลักสูตรเพิ่มเติม
สนุก เติมเต็ม แตกต่างอย่างมีคุณค่า
หัวข้อหลักสูตรเพิ่มเติม
สนุก เติมเต็ม แตกต่างอย่างมีคุณค่า
สิ่งที่สนใจ (ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการมีส่วนร่วม)
ทำเครื่องหมายหน้าข้อที่คุณสนใจรับประโยชน์ต่อชีวิตในด้านนั้นๆ
ประวัติย่อและผลงาน
สามารถขอรับประวัติและผลงานเพิ่มเติมได้
ประสบการณ์ด้านการทำงาน
 ปี 2555 - ปัจจุบัน
• CEO, Personal Life/Executive Coach. By institute of coaching & training for transformation
• วิทยากรอาสาให้กับสถาบันวิทยาการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Executive Coach CEO บริษัทถนัดบันเทิงโปรดักชั่นเฮาท์ จำกัด
• กระบวนกร ให้บริษัทฝึกอบรม อีคิวกรุ๊ป(EQ GROUP),Mango Plus team,อื่นๆ ฯลฯ
 ปี 2554 - 2557
• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ออลดี แฟมิลี่ จำกัด
• HRD บริษัทแม็กโซน จำกัด Mac Zone เป็นบริษัท ตัวแทนจำหน่ายสินค้า(Authorized Resellers) จาก Apple Thailand
• ผู้อำนวยการ บริษัทดีมิลค์แฟมิลี่ จำกัด
• Introduction Leadership/Coach by Landmark education
• อาจารย์ที่ปรึกษางานกิจกรรมองค์การนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย
 ปี 2552 – 2553
• ผู้รับผิดชอบ/กระบวนกร/วิทยากร โครงการ “เครือข่ายนักดนตรีสร้างสรรค์สังคมหยุดภัยแอลกอฮอล์” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ผู้รับผิดชอบ/กระบวนกร/พิธีกร โครงการ “ยี่เป็งปลอดเหล้า52และ53” สนับสนุนโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเทศบาลเชียงใหม่
• ผู้รับผิดชอบ/กระบวนกร โครงการ “เยาวชนไทยฉลาดใช้ทักษะชีวิตรู้พิษร้ายภัยแอลกอฮอล์” สนับสนุนโดย แผ่นงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ บำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ(ผรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ผู้รับผิดชอบ/กระบวนกร/พิธีกร โครงการ “สงกรานต์ปลอดเหล้า 53” จัดเวทีรณรงค์การแสดงจากเครือข่าย 12 – 15 เมษายน 2553 ณ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเทศบาลเชียงใหม่
• ผู้รับผิดชอบ/กระบวนกร โครงการ “รับน้องปลอดเหล้า 52” สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ผู้รับผิดชอบ/กระบวนกร โครงการ “เครือข่ายแกนนำต้านภัยแอลกอฮอล์” สนับสนุนโดยมูลนิธิเยาวชนเพื่อการพัฒนาและเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร โครงการ “โอลิมปิกศึกษาพัฒนาแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนกีฬานครสวรรค์,อ่างทอง,ลำปาง,สุโขทัย” ณ สพล.สุโขทัย สนับสนุนโดยสพล.เชียงใหม่ร่วมกับสพล.สุโขทัย ภายใต้สถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ปี 2547
• วิทยากรโครงการนำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 60,000 คน
 ปี 2544
• ผู้บริหารองค์กร/ผู้บรรยายแผนธุรกิจ - ธุรกิจอิสระ(MLM)มีทีมงานมากกว่า 1,200 รหัส
การฝึกอบรม/การศึกษา
- 2558 Certificate Thai Coaching Training Course 2014 (หลักสูตร 6 เดือน)
- 2557 Certificate NLP Transformational Coaches and Trainers by Proactive Forum (leader NLP TOP-COACH)
- 2557 Certificate PRH - Who am I? : ฉันคือใคร ค้นพบศักยภาพสำหรับความเจริญเติบโตในตัวบุคคล สถาบัน PRH THAILAND
- 2556 Certificate "Principle of Life Coaching" by Thailand Coaching Academy
- 2553 – 2555 สถาบัน แลนมาร์คเอ็ดดูเคชั่น
o หลักสูตร Landmark Forum
o หลักสูตร Landmark Forum in action
o หลักสูตร Landmark Advanced Courses
o หลักสูตร Introduction Leadership Program(ILP)
- 2549 - 2553 หลักสูตรผู้นำและการทำงานเป็นทีม เช่น อบรมการออกแบบและการเขียนโครงการ,การอบรมการออกแบบและเขียนแผนที่ผลลัพธ์(OM),อบรมพลังกลุ่มและความสุข จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ,การเข้าร่วมประชุมวิชาการสุราประจำปีนานาชาติ 2553 ตัวแทนภาคเหนือ ฯลฯ
- 2552 ตัวแทนประเทศไทยการเข้าร่วมสัมมนาประจำปีโครงการ The 16th International Annual Academic Session of the Singapore Olympic Academic ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2552 ณ National Community Leadership Institute [NACLI] ประเทศสิงคโปร์
- 2552 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โอลิมปิกศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน ของสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
- 2551 การอบรมหลักสูตรศาสนศึกษาระยะสั้นของกรมศาสนา
- 2550 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ”
- 2547 การเป็นวิทยากรในการนำกระบวนการ by EQ GROUP
- 2546 การบริหารทีมงาน บริษัทเอเชียเจมส์
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาผู้ฝึกสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รูปผลงานและการติดต่อ หน้า 2 นะครับ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service