Đơn đăng ký tham gia

* Lưu ý: BTC chỉ nhận đơn đăng ký từ các cá nhân/tổ chức thuộc một trong những đối tượng sau:

1. Các tổ chức phi chính phủ & phi lợi nhuận tự gây quỹ từ kinh doanh
2. Các doanh nghiệp xã hội
3. Các đơn vị hỗ trợ phát triển kinh doanh
4. Các cá nhân/nhóm đang làm các hoạt động kinh doanh nhằm gây quỹ để hỗ trợ cộng đồng

* Hạn chót nhận đơn đăng ký: 18:00 ngày 15/8/2015

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question