แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทำการสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะนำไปประมวลผลเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของนักศึกษาและสามารถนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
สถานภาพ
สังกัด / คณะ
ชั้นปี
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ
1. ห้องเรียน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ห้องเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
2) อุปกรณ์ประจำห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
3) มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
4) ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ
2. ห้องปฏิบัติการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เพียงพอ สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
2) เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
3) เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี มีความพร้อม
4) ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
3. สิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ห้องสมุด หนังสือ ตำรา เพียงพอและทันสมัย
2) ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย
3) วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการสืบค้น เพียงพอและทันสมัย
4. มีการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษา จัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยน หรือทำงานร่วมกัน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) สถานที่เพียงพอ
2) สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
3) สถานที่มีความปลอดภัยเหมาะแก่การใช้งาน
5. การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การบริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่
2) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน
6. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. การบริการด้านให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) มีหน่วยงานกลางจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์ให้บริการ
2) มีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
3) อาจารย์มีความเป็นกันเอง ทำให้นักศึกษากล้าเข้าพบ เพื่อขอคำปรึกษา
4) อาจารย์ที่ปรึกษาเอาใจใส่นักศึกษา และซักถามความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ
5) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ และปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้อย่างเต็มที่
6) เมื่อมีปัญหาในการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
7) อาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
8. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) นักศึกษาสามารถรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยุ ฯลฯ
2) ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัย หลากหลายและเป็นประโยชน์
3) มีการบริการข้อมูลด้านการศึกษา (การอบรม/การศึกษาต่อ) อย่างสม่ำเสมอ
4) มีการบริการข้อมูลด้านทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
5) มีการจัดหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาต่อ แหล่งฝึกงาน
6) จัดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์
9. การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) มีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม
2) จัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมและมีศักยภาพในการให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาอย่างเพียงพอ
3) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
4) นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
5) ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ในการแข่งขัน /ประกวดด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6) มีการประเมินคุณภาพของการดำเนินโครงการพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
7) กิจกรรมนักศึกษาช่วยพัฒนาทักษะชีวิต จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
ตอนที่ 3 ข้อควรปรับปรุง/เสนอแนะ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
Your answer
ตอนที่ 4 ข้อควรปรับปรุง/เสนอแนะ การบริการของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms