મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના - GTU Students -------------- Attention : MHRD/MSDAE ના પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદજ આ ફોર્મ ભરવું.---વધું માહિતી માટે આ લીંક પર ક્લિક કરો. ----- https://goo.gl/RQRD8G
MHRD/MSDAE ના પોર્ટલ દ્વારા આપવામાં આવેલ એપ્લીકેશન નંબર/રજીસ્ટ્રેશન નંબર (ટેકનીકલ કોર્સ માટે WGJxxxxxxx પ્રકાર નો અને નોન- ટેકનીકલ કોર્સ માટે Axxxxxxx પ્રકાર નો નંબર હશે.) ---- Application/Registration Number given by the MHRD/MSDAE portal (for Technical course it will be like WGJxxxxxxx and for Non Technical Course it will be like Axxxxxxx) *
Your answer
યુનિવર્સીટી દ્વારા આપવામાં આવેલ એનરોલમેન્ટ નંબર (એ કોર્સ જેનાથી તમે MHRD/MSDAE ના પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું.) ---------------- University Enrollment number of degree/diploma (enrollment number of the degree/diploma which is updated on the MHRD/MSDAE portal) *
Your answer
SURNAME ( As per your School Leaving Certificate) *
Your answer
FIRST NAME ( As per your School Leaving Certificate) *
Your answer
Father's NAME ( As per your School Leaving Certificate) *
Your answer
Qualification ( Passed in last two years) *
Year in which completed above selected course.. *
Your answer
Name of Institute from where you completed above selected course. *
Your answer
College code (if not known - Write : NG) *
Your answer
University *
Current Location (mention District) *
Your answer
Mobile No *
Your answer
Email Id *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gujarat Technological University. Report Abuse - Terms of Service