Konferencja "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"
Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na jedenastą edycję konferencji "Nauka i pasja kluczem do sukcesu", która odbędzie się 31 maja 2019 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej k. Rzeszowa (www.kielnarowa.wsiz.pl).

Zasadniczym celem konferencji jest prezentacja poglądów młodych naukowców, wymiana opinii na płaszczyźnie naukowej oraz integracja środowisk akademickich. "Nauka i pasja" to niepowtarzalna szansa nawiązania nowych kontaktów, a przede wszystkim możliwość wniesienia realnego wkładu w rozwój polskiej nauki.
Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie http://www.naukaipasja.com.pl/o-konferencji/

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do 15 maja 2019 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 80 zł - udział bierny i czynny.
W cenę wliczono:
• materiały konferencyjne oraz gadżety,
• publikację (dla chętnych),
• przejazd busem na trasie Rzeszów - Kielnarowa i z powrotem,
• certyfikat uczestnictwa,
• nagrody za najlepsze referaty w panelu,
• dwie przerwy kawowe,
• obiad.

Kontakt:

Rada Kół Naukowych WSIiZ
rkn@student.wsiz.rzeszow.pl

Imię i Nazwisko *
Your answer
E-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Adres do korespondencji (numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto) *
Your answer
Nazwa uczelni *
Your answer
Udział w konferencji *
Temat referatu
Your answer
Streszczenie referatu
Your answer
Panel wygłoszenia referatu *
Proponowane miejsce publikacji
Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Sucharskiego 2, 35-125 Rzeszów (dalej WSIiZ).
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w WSIiZ jest Roman Fedyna (kontakt za pomocą poczty elektronicznej: iod@wsiz.rzeszow.pl lub drogą pocztową pod adresem Uczelni)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu organizacji i uczestnictwa Pani/Pana (na podstawie umowy) w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”.
4) Pani/Pana dane osobowe dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest WSIiZ (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, do dnia zakończenia i rozliczenia Konferencji, nie dłużej niż do dnia 15.06.2019 roku.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
9) Z Administratorem można skontaktować się również poprzez adres e-mail mslepecka@wsiz.rzeszow.pl tel. 17 8661404 lub pisemnie na adres siedziby.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service