แบบประเมินความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประจำปี 2563
แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินลักษณะภาพรวมปัจจัยที่มีผลด้านความพึงพอใจ และภาวะความสุข ของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลด้านภาวะความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรในมหาวิทยาลัย
ขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ความพึงพอใจของบุคลากร
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาผลการประเมินฯ และความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และจะสรุปประมวลผล นำเสนอข้อมูลในภาพรวมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

คำชี้แจง
แบบประเมินนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอนหลัก โดยให้ทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับท่านมากที่สุดโดยแบบประเมิน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสุข
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวม 10 หัวข้อ คือ
1) ภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2) สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
3) ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร
4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5) โอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
6) การรักษาดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว
7) การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
8) ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน
9) ความพึงพอใจโดยรวม
10) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย สะท้อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย (เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ)*
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สังกัดหน่วยงาน *
สังกัดหน่วยงาน *
กรุณาเลือกพื้นที่ *
เพศ
อายุ
อายุราชการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประเภทตำแหน่งงาน
ประเภทตำแหน่งบุคลากร
ตอนที่ 2 แบบประเมินความสุข
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ โดยคำถามต่อไปนี้จะเป็นคำถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ท่านสำรวจตัวท่านเอง ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด
0 คือ ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ โดยคะแนนระดับความรู้สึกต่อเหตุการณ์
1 คือ เล็กน้อยมาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยมากจนเกือบจะไม่รู้สึก
2 คือ เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย.
3 คือ บางครั้ง หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงบางครั้งในบางเรื่องที่พบเจอ
4 คือ มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ มาก
คำถาม ระดับความรู้สึก/อารมณ์
ไม่เลย
เล็กน้อยมาก
เล็กน้อย
บางครั้ง
มาก
ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
ท่านรู้สึกสบายใจ
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
ท่านสามารถทำใจยอมรับได้สำหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
ท่านมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีปัญหา
ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง เพื่อให้คะแนนระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 1-5
โดยคะแนนระดับความพึงพอใจ
1 ระดับน้อยที่สุด
2 ระดับน้อย
3 ระดับปานกลาง
4 ระดับดี
5 ระดับมากที่สุด
ประเด็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
3.1 งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ตรงตามความรู้ ความสามารถ และตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
งานที่ได้รับมอบหมายมีความท้าทายกับตำแหน่งหน้าที่
งานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะอย่างต่อเนื่อง
ท่านมีการวางแผนงานในการทำงานและความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวท่านเอง
ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำแนวทางในการทำงานที่รับผิดชอบโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ท่านเข้าใจบทบาท ภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
3.2 สภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
สถานที่ทำงานมีแสงสว่างในห้องทำงาน เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงานมีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ทำงานที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการทำงาน
สภาพแวดล้อมในที่ทำงานเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายภาพและจิตใจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนในการทำงาน และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน
มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบภายในมหาวิทยาลัย อย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่
มีสถานที่สำหรับกิจกรรมให้บุคลากรอย่างเหมาะสม
มหาวิทยาลัยมีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาที่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ อย่างเหมาะสม
3.3 ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมในองค์กร
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงาน
มีการมอบหมายงานตามโครงสร้างการบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กรได้
ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของท่าน
ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ผู้บังคับบัญชามีการส่งเสริมขวัญและกำลังใจ รวมถึงการกระตุ้นแรงจูงใจผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผู้บังคับบัญชามีหลักการและวิธีการลดความขัดแย้งให้บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
3.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
เงินเดือนและค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อค่าครองชีพ
เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นปัจจัยที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีมีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ความเหมาะสมของสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้
มีความสะดวกในการรับบริการด้านสวัสดิการของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
3.5 โอกาสที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ท่านได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ท่านได้รับโอกาสในการใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน
โอกาสในความก้าวหน้าในการทำงานมีความชัดเจน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
งานที่ท่านทำอยู่มีความมั่นคงในอาชีพ
3.6 การรักษาดุลยภาพการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
ภาระงานที่รับผิดชอบทำให้ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบ่อยครั้ง
การปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว
ท่านมีเวลาออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
ท่านแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม
ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว
3.7 การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
การได้รับข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยถูกต้องและทันเวลา
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพได้
3.8 ความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม/ชุมชน
ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน
มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในด้านการสร้างประโยชน์กับสังคม/ชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม
มีความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญกุศล งานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ