AKTUELNA SITUACIJA U STRUČNOM USAVRŠAVANJU I PROFESIONALNOM RAZVOJU STRUČNJAKA KOJI PRUŽAJU OBRAZOVNU, ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU PODRŠKU OSOBAMA IZ OSETLJIVIH GRUPA
Poštovane koleginice i kolege,
ova anketa je deo istraživačkog projekta Razvojnog centra Društva defektologa Srbije i bavi se temom profesionalnog razvoja stručnjaka koji pružaju obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku osobama iz osetljivih grupa. Rezultati istraživanja biće prezentovani u stručnom radu “Aktuelna situacija u stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju stručnjaka koji pružaju obrazovnu, zdravstvenu i socijalnu podršku osobama iz osetljivih grupa” u okviru plenarne sesije predstojećih Dana defektologa 2020 u Beogradu.
Anketa je javna i biće dostupna i otvorena za svu stručnu javnost do 05.02.2020.

Zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i učešću u istraživanju
Razvojni centar Društva defektologa Srbije
PROFIL STRUČNIH KOMPETENCIJA
Pol *
Required
Godine starosti *
Required
Poslednji završen nivo obrazovanja *
Required
Sektor - sistem u kojem ste zaposleni *
Required
Zanimanje *
Required
Radno mesto / pozicija *
Required
Godine radnog staža u sektoru - sistemu (obrazovanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita) *
Required
Da li vodite evidenciju o ostvarenom stručnom usavršavanju? *
Required
Broj realizovanih akreditovanih obuka *
Poželjno je uneti što precizniji podatak, koji se odnosi na celokupan period radnog staža u pripadajućem sektoru
Ostvarenost bodova obaveznog stručnog usavršavanja po ciklusima *
Pregled realizacije obaveznog stručnog usavršavanja treba da obuhvati sve cikluse stručnog usavršavanja, koje ste prošli u toku svog radnog staža
Required
Da li posedujete neki sertifikat / uverenja za sprovođenje specifičnog programa podrške korisnicima? (mogućnost višestrukog izbora) *
Specijalizovane obuke i treninzi nisu u katalogu akreditovanih obuka. Primeri ovih obuka: Floortime, Konduktivna terapija, Play terapija, Montesori obuka, Senzorna integracija i dr. Možete izabrati više odgovora.
Required
Ukoliko posedujete sertifikate / uverenja za sprovođenje specifičnog programa / vrste aktivnosti podrške korisnicima molimo nabrojte najviše tri
Samo ako ste dali odgovor na prethodno pitanje
KVALITET PONUDE PROGRAMA I AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Sprovođenje aktivnosti stručnog usavršavanja u ustanovi – horizontalno učenje i razmena dobre prakse između kolega, jednakih po obrazovanju *
Required
Kvalitet i raznovrsnost aktivnosti stručnog usavršavanja u ustanovi *
Required
Primenjivost naučenog kroz aktivnosti stručnog usavršavanja u ustanovi *
Required
Ostvarivanje razmene i korist od realizacije aktivnosti stručnog usavršavanja u ustanovi *
Required
Kvalitet i raznovrsnost ponude akreditovanih obuka i seminara *
Required
Aktuelnost programa i tema akreditovanih obuka *
Required
Aktuelnost programa i tema neformalnih obuka *
Required
Primenjivost stečenih znanja u svakodnevnoj praksi kroz aktivnosti stručnog usavršavanja izvan ustanove *
Required
Oblik stručnog i aktivnosti usavršavanja unutar ustanove koji najviše doprinosi unapređivanju stručnih znanja i kompetencija *
Molimo rangirajte odgovore po značaju / vrednosti (1 - najviši rang, 5 - najniži rang)
1
2
3
4
5
Radioničarske aktivnosti
Stručna predavanja kolega, jednakih po obrazovanju
Ugledne i ogledne aktivnosti u ustanovi
Istraživački projekti
Prezentacije dobre prakse
Oblik stručnog usavršavanja i aktivnosti usavršavanja izvan ustanove koji najviše doprinosi unapređivanju stručnih znanja i kompetencija *
Molimo rangirajte odgovore po značaju / vrednosti (1 - najviši rang, 7 - najniži rang)
1
2
3
4
5
6
7
Stručna i studijska putovanja
Stručne tribine i okrugli stolovi
Seminari (akreditovane obuke)
Specijalizovani programi obuka i treninga, za koje ne postoji nacionalna akreditacija
Letnje i zimske škole (stručni kampovi)
Vebinari
Konferencije, strukovni susreti, savetovanja
Obrazložite lični stav o ponudi programa stručnog usavršavanja aktivnostima izvan ustanove
SAMOPROCENA KOMPETENCIJA, POTREBE I MOGUĆNOSTI PROFESIONALNOG RAZVOJA
Vaše stručne kompetencije i veštine, stečene na bazičnim studijama su dovoljne za uspešno ostvarivanje planiranih uloga u reahabilitaciji, obrazovanju ili zaštiti dece sa smetnjama u razvoju / odraslih sa invaliditetom *
Required
Znanja i veštine, stečena kroz akreditovane programe obuka i stručnog usavršavanja su unapredili Vaše stručne kompetencije i obezbeđuju uspešno ostvarivanje planiranih uloga u rehabilitaciji, obrazovanju ili zaštiti dece sa smetnjama u razvoju / odraslih sa invaliditetom *
Required
Znanja i veštine, stečena kroz pohađanje programa specijalizovanih obuka i treninga obezbeđuju uspešnije ostvarivanje uloga u reahabilitaciji, obrazovanju ili zaštiti dece sa smetnjama u razvoju / odraslih sa invaliditetom *
Specijalizovane obuke i treninzi nisu u katalogu akreditovanih obuka. Primeri ovih obuka: Floortime, Konduktivna terapija, Play terapija, Montesori obuka, Senzorna integracija i dr.
Required
Komentar u vezi sa sopstvenim profesionalnim znanjima i stručnim kompetencijama
Samoprocena znanja i kompetencija, preispitivanje sopstvene prakse *
Required
Prepreke u ostvarivanju stručnog usavršavanja *
Rangirajte odgovore po redosledu nepovoljnog uticaja (1 - najviši rang, 6 - najniži rang)
1 (najviši rang)
2
3
4
5
6 (najniži rang)
Nedostatak materijalnih sredstava
Nepoznavanje i neinformisanost o ponudi programa
Ponuda programa ne odgovara potrebama stručnog usavršavanja
Nedostatak institucionalne podrške
Program stručnog usavršavanja nije priznat
Drugi razlozi (nepomenuti)
Predlog oblasti i tema koje su prioritetne za vaše stručno usavršavanje *
Rangirajte odgovore po redosledu prioriteta (1 - najviši rang, 6 - najniži rang)
1
2
3
4
5
6
Oblast razvojne procene – dijagnostičke procedure, obuka u primeni specijalizovanih instrumenta, inventara,…
Oblast specijalizovanih terapijskih pristupa u radu sa decom, učenicima, odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
Oblast kreiranja plana podrške (oblast učenja, socijalne i komunikacijske veštine, samopomoć,…)
Oblast savetodavne pomoći i podrške (porodica, škola, drugi akteri u lokalnoj zajednici)
Oblast asistivne tehnologije, sredstava i pomagala za pomoć u kretanju, komunikaciji, učenju
Oblast poznavanja zakonskih i podzakonskih akata i korelacije istih u domenu pružanja podrške u sva tri sistema
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy