.
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบกาสมัคร
1. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ชม. ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
7. ใบรับรองการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากสถานศึกษา และใบรับรองประสบการณ์ในกรณีที่ผ่านงานอื่นมาก่อน และหรือหลังฐานที่แสดงว่ามีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

8. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)จำนวน 1 ฉบับ
9. สำเนา ส.ด. 9 หรือสำเนาหลักฐานการได้รับยกเว้นราชการ (เฉพาะเพศชาย)
10. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
ทั้งนี้ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service