แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เปิดช่องทางการรับสมัครนักเรียนช่องทางออนไลน์
หลังจากที่กรอกข้อมูลครบแล้วโปรดเตรียมหลักฐานดังนี้ เพื่อใช้ในวันมอบตัว
1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประชาชน / ของนักเรียน
3. รูปถ่ายนักเรียนขนาด1.5นิ้ว 2 รูป
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน (ถ้ามี)
5.ใบรับรองการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาเดิม(ปพ.7)
6. สำเนาสมุดรายงานผลการเรียน มีผลการเรียน (ปพ.6) /หรือสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
7. หนังสือส่งตัวนักเรียน/เอกสารย้ายจากโรงเรียนเดิม
8. สำเนาทะเบียนบ้าน / บิดา / มารดา / หรือผู้ปกครอง
9. สาเนาบตั รประชาชน/ บิดา / มารดา / หรือผู้ปกครอง
เอกสารทุกอย่างสำเนามาอย่างละ 1 ฉบับ
คำนำหน้าชื่อ (ข้อมูลนักเรียน) *
Required
ระดับชั้นที่ต้องการสมัคร *
ข้อมูลนักเรียน (ชื่อ-นามสกุล) *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *
Your answer
วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลนักเรียน) *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อบิดา *
Your answer
ชื่อมารดา *
Your answer
ชื่อผู้ปกครอง *
Your answer
กำลังศึกษาอยู่ในชั้น / จบการศึกษาในระดับชั้น *
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา/ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน *
ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ในกรณีที่ฉุกเฉินในการให้โรงเรียนโทรประสานงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy