Pagpapahusay sa Karanasan sa Pagpapa-enroll sa SFUSD
Pagbati sa inyo! Mga estudyante po kami sa graduate school ng UC Berkeley, at kasalukuyan kaming nakikipagtrabaho sa Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center), at nang mapabuti pa ang karanasan sa pagpapa-enroll para sa INYO. Mahalaga ang inyong opinyon upang matulungan kaming makadisenyo ng mas magandang karanasan para sa libo-libong pamilya na gustong ipa-enroll ang kanilang anak sa San Francisco Unified School District.

Pakitandaan na boluntaryo ang sarbey na ito at hindi kailangang sagutin ang bawat tanong. Humigit-kumulang 20 minuto ang kailangan para makompleto ang sarbey. Pananatilihing kumpidensiyal ang datos na makokolekta sa sarbey. Paki-click ang button na “Isumite (Submit) kapag tapos na kayong sagutin ang mga tanong sa Seksiyon 1 at Seksiyon 2. Kung may tanong kayo o inaalala, pakikontak si Rajasi Desai ​rajasidesai@berkeley.edu.

Nagpapasalamat kami sa paglalaan ninyo ng panahon upang sagutan ang sarbey na ito.
Saan kayo kumukuha ng impormasyon tungkol sa proseso ng pag-aaplay at pagpapa-enroll? Piliin ang lahat ng opsiyon na naaangkop.
Para sa aling sumusunod na antas ng grado kayo dumaan sa proseso ng pag-aaplay sa SFUSD para sa inyong anak? Piliin ang lahat ng opsiyon na naaangkop.
Ibigay ang opinyon ninyo tungkol sa karanasan sa iba’t ibang yugto ng pagpapa-enroll sa SFUSD
Napakanegatibo
Negatibo
Hindi Negatibo at Hindi rin Positibo
Positibo
Napakapositibo
Pagkaunawa sa proseso ng pag-aaplay
Pagpili ng paaralan
Pagkaunawa sa iba’t ibang uri ng makukuhang landas o pathway sa mga paaralan (pangkalahatang edukasyon, biliteracy o pagbasa at pagsulat sa dalawang wika, immersion o paglubog sa wika, espesyal na edukasyon)
Pangangalap ng kinakailangang dokumentasyon para sa pag-aaplay
Pagkaunawa sa sistema ng pagbibigay ng puwesto sa mga estudyante
Paglahok sa pagtatasa o assessment sa wika (kung naaangkop)
Pagkaunawa sa mga susunod na hakbang o opsiyon matapos kayong makatanggap ng puwesto sa paaralan para sa inyong anak
Clear selection
Ano-anong bahagi ng proseso ng pagpapa-enroll ang hindi ninyo nagustuhan, kung mayroon man?
Ano-anong bahagi ng proseso ng pagpapa-enroll ang nagustuhan ninyo, kung mayroon man?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of UC Berkeley. Report Abuse