โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา
ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามโดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้ตอบแบบสอบถามมานี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะเป็นประโยชน์ในทางการศึกษาของผู้วิจัยอย่างยิ่ง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
Required
2. อายุ (ปี) *
3. รายได้ต่อเดือน *
4. ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
5. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษานานเท่าใด *
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมายจุดลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้
7 = มากที่สุด / 6 =มาก / 5 = ค่อนข้างมาก / 4 = ปานกลาง / 3 = ค่อนข้างน้อย / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด
ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy)
1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดมีประโยชน์ในการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดช่วยให้เกิดความสะดวกในการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดทำให้เกิดความรวดเร็วในการเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดช่วยให้เรียนรู้บทเรียนได้เพิ่มขึ้น *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดช่วยให้นักเรียน สามารถเรียนรู้บทเรียนได้ด้วยตนเอง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)
1. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาใช้ในการเรียนการสอนได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาเป็นระบบที่เข้าใจได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านคิดว่าเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านคิดว่าการเพิ่มทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาทำได้ง่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านอิทธิพลของสังคม (Social Influence)
1. ท่านคิดว่าเพื่อนมีผลทำให้ท่านใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านคิดว่าเพื่อนร่วมงานมีผลทำให้ท่านใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชามีผลทำให้ท่านใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา ช่วยให้ท่านก้าวทันเทคโนโลยี *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านคิดว่าการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของท่านว่าเป็นคนทันสมัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilitating Conditions)
1. ท่านคิดว่าขนาดของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียน เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านสามารถใช้งานเทคโนโยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาได้ตลอดเวลา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน เมื่อประสบปัญหาจากการใช้งานเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านมีความรู้เพียงพอในการใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention)
1. ท่านตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านมีความตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดมากขึ้นในอนาคต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ท่านมีความตั้งใจจะแนะนำเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านพฤติกรรมการใช้ (Use Behavior)
1. ท่านใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ท่านใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ด เพื่อความรวดเร็วในการสอน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ท่านใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ด เพื่อการศึกษาเป็นประจำ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ท่านนำคุณลักษณะเด่นของเทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เห็นสื่อการเรียนเป็น 3 มิติ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. เมื่อท่านเจอผู้อื่นใช้เทคโนโลยีเออาร์โค๊ดเพื่อการศึกษาแล้วเกิดปัญหา ท่านจะเข้าไปช่วยเหลือทันที *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy