แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึงประชาชนผู้ที่มารับบริการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษา
Clear selection
สภานภาพ/อาชีพ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy