Kwestionariusz ankiety - 9 minut

Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym związanym z realizacją projektu badawczego dotyczącego efektywności współpracy między przedsiębiorstwami w zrzeszeniach gospodarczych w Polsce.

Wypełnienie całego kwestionariusza łącznie z przeczytaniem niniejszego wstępu oraz instrukcji nie powinno zająć więcej niż 9 minut.

W badaniu sprawdzamy uwarunkowania współpracy w obrębie dobrowolnych zrzeszeń gospodarczych.
Każdy z przedsiębiorców wie, że bez kooperacji nie da się skutecznie prowadzić działalności gospodarczej, niezależnie od skali.

Ze względu na przedmiot badań niezbędny jest udział reprezentantów szczebla kierowniczego, którzy podejmują decyzje o członkostwie w organizacjach zrzeszających przedsiębiorstwa.

Odpowiedzi Państwa mają decydujący wpływ na reprezentatywność i wiarygodność prowadzonych badań. Zgromadzone dane analizowane będą wyłącznie w postaci zagregowanej, dlatego ankieta ma charakter anonimowy. Przekazywane informacje będą wykorzystywane tylko w celach naukowych i prezentowane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji poszczególnych przedsiębiorstw i respondentów.

Chcielibyśmy podkreślić, że w związku z harmonogramem badań jest dla nas ogromnie ważne otrzymanie od Państwa wypełnionej ankiety najszybciej jak to możliwe, najlepiej nie później niż do 16 lutego 2020 r.

Wierząc, że Państwo przychylnie ustosunkują się do naszej prośby, z góry dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie kwestionariusza.

Z wyrazami szacunku
dr hab Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP
mgr Konrad Bugiera

Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Spośród zrzeszeń, do których dobrowolnie należy Państwa firma, proszę podać nazwę tego, które z punktu widzenia działalności ma największe znaczenie. W dalszych pytaniach będzie ono nazwane "Zrzeszeniem". *
Your answer
Instrukcja dalszej części:
Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące różnych aspektów współpracy i działania w obrębie wskazanej przez Państwa organizacji, którą w domyśle za każdym razem nazywamy "Zrzeszeniem".
Prosimy o odpowiedzi zgodne z Państwa najlepszą wiedzą, najlepiej odpowiadające sytuacji firmy, w której Pani / Pan pracuje lub której jest właścicielem. We wszystkich pytaniach obowiązuje 7-stopniowa skala odpowiedzi, gdzie:
1 oznacza "zdecydowanie nie"; 2 – "nie"; 3 – "raczej nie"; 4 – "ani tak, ani nie"; 5 – "raczej tak"; 6 – "tak"; 7 – "zdecydowanie tak".
Utrzymujemy bliskie relacje z wieloma firmami należącymi do Zrzeszenia. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Firmy ze Zrzeszenia, które zawarły z nami transakcje w ostatnich 3 latach współpracowały z nami również wcześniej. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Nawiązując współpracę z firmami znanymi nam ze Zrzeszenia, stosujemy uproszczone procedury podejmowania decyzji – mniej restrykcyjne niż w przypadku innych firm. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W transakcjach, jakie zawieramy z firmami ze Zrzeszenia, zapewniamy sobie formalne lub techniczne sposoby monitorowania potencjalnych nadużyć ze strony partnerów. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Z firmami ze Zrzeszenia, z którymi współpracujemy bezpośrednio, wymieniamy szerszy zakres informacji niż w przypadku innych kontrahentów. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Z firmami ze Zrzeszenia, z którymi współpracujemy handlowo, jesteśmy połączeni także personalnie (np. te same osoby w zarządach), kapitałowo (te same osoby fizyczne lub prawne jako wspólnicy) lub rodzinnie (w kierownictwie lub wśród wspólników członkowie jednej rodziny). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Do Zrzeszenia należy relatywnie dużo zróżnicowanych członków (pod względem wielkości, branży, okresu działalności, formy organizacyjnej itp.). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Zróżnicowanie członków Zrzeszenia jest na tyle duże, że zapewnia nam to dostęp do różnych informacji. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Uczestnictwo w Zrzeszeniu całkowicie nam wystarcza, aby uzyskiwać dostęp do niezbędnych kontaktów i informacji gospodarczych. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu mamy potencjalny dostęp do dużej liczby pośrednich kontaktów, zarówno w samym zrzeszeniu, jak i poza nim. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dostrzegamy różnicę w informacjach płynących do nas z innych zrzeszeń niż wskazane w pierwszym pytaniu główne Zrzeszenie. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Aby mieć dostęp do ważnych i użytecznych informacji trzeba należeć do co najmniej kilku zrzeszeń. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki firmom, które bezpośrednio znamy ze Zrzeszenia, korzystamy z pośrednictwa w kontaktach z wieloma innymi firmami zarówno ze Zrzeszenia, jak i spoza niego. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu dostajemy dużo zapytań ofertowych od firm, które wcześniej nie były z nami w bezpośrednim kontakcie. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W ramach zrzeszenia, firmy, które utrzymują z nami bezpośrednie kontakty mają je również między sobą (wspólnie znane podmioty). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Firmy, które znamy ze Zrzeszenia współpracują na co dzień z tymi samymi podmiotami co my – wszyscy dobrze znamy się nawzajem.  *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu dostajemy pytania o rekomendacje dla innych firm, z którymi warto nawiązać współpracę (zarówno w zrzeszeniu, jak i poza nim). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu często pomagamy innym firmom (zarówno ze zrzeszenia, jak i spoza niego) nawiązywać współpracę, niezależnie od tego, czy w niej będziemy uczestniczyć czy nie (rola pośrednika). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Uczestniczymy w większości przedsięwzięć partnerskich realizowanych przez firmy należące do Zrzeszenia. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W ostatnich 3 latach nasza firma odgrywała szczególną rolę w funkcjonowaniu Zrzeszenia (np. przedstawiciele firmy we władzach Zrzeszenia, organizacja spotkań Zrzeszenia na terenie firmy, itp.). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki pozycji, jaką mamy w Zrzeszeniu wiele firm skorzystało z naszego pośrednictwa i skontaktowało się ze sobą, nie mając wcześniej bezpośredniego kontaktu. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Większość informacji, które otrzymujemy od członków Zrzeszenia, pochodzi zwykle od tych samych firm, z którymi utrzymujemy bezpośrednie kontakty. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Informacje, które otrzymujemy od firm ze Zrzeszenia, z którymi współpracujemy bezpośrednio, są wiarygodne i pewne – możemy im ufać. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu często dostajemy potwierdzenie istotnych informacji z kilku niezależnych źródeł. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Firmy ze zrzeszenia, z którymi utrzymujemy bezpośrednie relacje często przekazują nam te same informacje. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Zrzeszenie zapewnia nam dostęp do informacji, do których nie mają dostępu inne firmy, z którymi bezpośrednio współpracujemy. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dostęp do informacji, których nie mają nasi bezpośredni partnerzy ze Zrzeszenia, uzyskujemy dzięki kontaktom w innych zrzeszeniach, do których oni nie należą. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W ostatnich 3 latach do Zrzeszenia dołączyło wiele nowych firm. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W ostatnich 3 latach wiele firm zrezygnowało z członkostwa w Zrzeszeniu lub przestało udzielać się aktywnie na jego forum. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Skład członków Zrzeszenia często ulega zmianom. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Większość informacji krążących wśród członków Zrzeszenia dociera do nas w odpowiednim czasie. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Mamy wpływ na przepływ informacji między członkami Zrzeszenia. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki naszej pozycji w Zrzeszeniu możemy przekazywać informacje do innych członków zgodnie z własnym uznaniem. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Jesteśmy w posiadaniu większej ilości informacji niż pozostali członkowie Zrzeszenia. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Przed przystąpieniem do rozmów o współpracy z potencjalnym kontrahentem sprawdzamy, czy posiada referencje z firm, z którymi wcześniej współpracowaliśmy. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu jest nam łatwiej pozyskać referencje od kontrahentów po zakończonej współpracy. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Przed podjęciem współpracy jesteśmy proszeni przez kontrahentów o przedstawienie referencji z wcześniejszych projektów o podobnym charakterze. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Przed podjęciem współpracy sprawdzamy, czy ktoś z naszego personelu miał okazję wcześniej współpracować z daną firmą (niezależnie czy jest ona ze Zrzeszenia czy nie). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Bardziej liczymy się z opinią i referencjami firm, z którymi współpracujemy dłużej. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W relacjach z firmami ze Zrzeszenia szczególnie przestrzegamy zasad uczciwej współpracy, ponieważ zależy nam na utrzymaniu reputacji solidnego partnera. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Szukamy możliwości współpracy z największymi firmami w Zrzeszeniu, aby wszyscy członkowie dowiedzieli się o naszym potencjale jako dostawcy. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu informacje o wcześniejszych wspólnych przedsięwzięciach naszych potencjalnych partnerów są dla nas publiczne (dostępne). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dążymy do bezwzględnego wykorzystania naszej przewagi w relacjach z kontrahentami, nie zważając na potencjalne konsekwencje dla naszej reputacji w dłuższym okresie. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Uznajemy, że uczciwość wobec partnera przynosi większe korzyści w dłuższym okresie, niż wykorzystywanie jego słabości w zdobywaniu doraźnych korzyści. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Z naszymi partnerami ze Zrzeszenia wyznajemy wspólne zasady, które pomagają nam lepiej i szybciej zrozumieć się nawzajem. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Firmy-członkowie Zrzeszenia mają swoje zasady, które starają się przestrzegać. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Zasady wyznawane przez członków Zrzeszenia mogą być niezrozumiałe dla osób spoza firm należących do zrzeszenia. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Członkostwo w Zrzeszeniu sprawia, że projekty, w których uczestniczymy, obejmujące partnerów ze Zrzeszenia, mogą szybciej wystartować, bo wszyscy wiedzą, jakie reguły będą obowiązywać uczestników. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
W badania i rozwój inwestujemy więcej niż nasi konkurenci. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Posiadamy więcej patentów niż nasi konkurenci. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Składamy więcej wniosków patentowych niż nasi konkurenci. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Jesteśmy szybsi od konkurencji, jeśli chodzi o tempo wprowadzania nowości produktowych na rynek. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Często wprowadzamy innowacje w różnych procesach biznesowych. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu realizujemy więcej transakcji handlowych z innymi firmami członkowskimi niż nasi konkurenci. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu tworzymy wspólne oferty z innymi członkami (np. zawiązujemy konsorcja na potrzeby ofert przetargowych, itp.). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu uczestniczymy w grupach zakupowych, które pozwalają nam obniżać koszty działalności. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu podejmujemy z innymi firmami współpracę w obszarze edukacyjno-szkoleniowym (bierzemy udział w szkoleniach organizowanych dla kilku firm ze Zrzeszenia lub sami organizujemy takie szkolenia). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu angażujemy się w wyznaczanie branżowych standardów postępowania (np. kodeksy etyki, karty dobrych praktyk, certyfikacja zawodowa). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Dzięki członkostwu w Zrzeszeniu mamy kontakt z administracją publiczną (samorządową lub centralną) i możemy wywierać na nią wpływ (lobbing). *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Istniejemy na rynku dłużej niż większość naszych najbliższych konkurentów. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Osiągamy większe obroty niż nasi najbliżsi konkurenci. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Zatrudniamy więcej personelu niż nasi najbliżsi konkurenci. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Wartość naszej firmy jest większa niż firm będących naszą największą konkurencją. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
Suma bilansowa w naszej firmie jest większa niż w przypadku firm konkurencyjnych. *
zdecydowanie NIE
zdecydowanie TAK
To koniec pytań merytorycznych - prosimy teraz uprzejmie o wypełnienie metryczki, zawierającej pytania dotyczące podstawowych danych o Pani / Pana firmie.
Ilu pracowników zatrudnia Pani/Pana firma? *
Jaki jest kod PKD głównej działalności Pani/Pana firmy (proszę wybrać z rozwijanej listy)? (odpowiedź opcjonalna)
Proszę nazwać branżę, w której działa Pani/Pana firma, w taki sposób, jak jest ona opisywana w ofertach dla kontrahentów.
Your answer
W jakiej formie prawnej działa Pani/Pana firma? *
Jaki jest zasięg działalności Pani/Pana firmy? *
Gdzie znajduje się siedziba Pani/Pana firmy? - proszę wpisać nazwę miejscowości *
Your answer
W jakim województwie znajduje się siedziba Pani/Pana firmy? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy