แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คำชี้แจง ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมายลงใน ช่องการประเมินที่ตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน
สถานะผู้ประเมิน *
คำนำหน้าชื่อของนักเรียนที่ถูกประเมิน *
ชื่อ-สกุลของนักเรียน *
Your answer
ระดับชั้นมัธยมศึกษา *
ห้อง
เลขที่
Your answer
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์สุจริต *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒.๒ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๓ ) มีวินัย *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
๔) ใฝ่เรียนรู้ *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
๔.๒ แสวงหาความรู้จากทั้งภายในและภายนอก โรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๕) อยู่อย่างพอเพียง *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๕.๑. ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๖) มุ่งมั่นในการทำงาน *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
๖.๒ ทำงานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
๗) รักความเป็นไทย *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๗.๑ ภาคภูมิใจใน ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
๗.๓ อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย
๘) มีจิตสาธารณะ *
ดีเยี่ยม (3)
ดี (2)
ผ่าน (1)
ไม่ผ่าน (0)
๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดย ไม่หวังผลตอบแทน
๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนชุมชน และสังคม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service