Registračný formulár súťaže MEDart 2023
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),


ako dotknutá osoba svojím podpisom udeľujem vyhlasovateľovi Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok (ďalej len: „vyhlasovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účely:

1. celoslovenská súťaž stredných škôl v mediálnej tvorbe MEDart, a to v rozsahu:
- meno,
- priezvisko, rodné priezvisko,
- e-mailová adresa,
- adresa školy,
- názov školy,
-       ročník a forma štúdia.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Súhlas so spracovaním osobných údajov *
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie určené príslušnými zákonmi. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od vyhlasovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje,
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

 
Osobné údaje v rámci uvedeného účelu budú poskytované príjemcom určeným príslušnými nariadeniami, zákonmi a vyhláškami.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcim spôsobom: zaslaním písomnej žiadosti, na adresu sídla vyhlasovateľa, s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípadoch odvolania súhlasu sa pri riešení následkov bude postupovať individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás, alebo našu zodpovednú osobu – emailová adresa: radislav.kendera@ku.sk

Počet súťažiacich *
Po výbere jednej z možností pokračujte na označenú kolónku formulára
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy