แบบติดตามประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าอบรม เรื่อง การนำเสนอผลงานโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินระดับความคิดเห็นการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมอบรม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 คำนำหน้า *
1.2 ชื่อ-นามสกุล *
1.3 เพศ *
1.4 สถานที่ทำงาน/โรงเรียน *
1.5 โทรศัพท์ (มือถือ) *
1.6 อีเมล์ติดต่อ (e-Mail) *
1.7 อายุ (ปี) *
1.8 ระดับการศึกษา *
1.9 ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse