แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตและการให้บริการด้านเทคโนโลยี

แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการใช้งาน ICT ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question