PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE
Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni pri
Názov zariadenia : Základná škola
Adresa zariadenia : Štúrova 18, 907 01 Myjava
Na školský rok: 2020/2021
Odo dňa: *
MM
/
DD
/
YYYY
Trieda: *
x.x
Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka : *
Bydlisko dieťaťa/žiaka: *
Meno a priezvisko matky/zákonného zástupcu:
Č. telef. matky:
09xx
Meno a priezvisko otca/zákonného zástupcu:
Č. telef. otca:
09xx
Platba za desiatu sa uhrádza mesačne vopred- spôsob úhrady najneskôr do 20. v mesiaci *
Desiata *
Obed *
Po zaplatení stravy a čipu bude mať dieťa aktivovaný elektronický čip, v prípade nezaplatenia stravy včas , mu bude tento čip zablokovaný. Pri strate čipu sa platí poplatok 2 Eurá.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14. 00 hod.
Telefonicky 034/6965404
Emailom iveta.cechvalova@zsmyjava.org ( vedúca ŠJ )
Na web stránke školy: www.zsmyjava.org - Vaše Edupage meno a heslo – na bočnej
lište vybrať Komunikácia – Školská jedáleň

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod.. Ak je dieťa choré alebo neprítomné v škole, nemá nárok na stravu.

Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v súlade so schváleným VZN o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na nákup potravín a na úhradu výšky režijných nákladov školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za :

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa
alebo žiaka najneskôr do 14,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.


Denný poplatok za odobraté jedlo:

Stravník Desiata Obed s dotáciou Obed bez dotácie
Žiak I. stupňa 0,49 Eur 5 Eur RN 1,15 € + 5 Eur RN
Žiak II. stupňa 0,53 Eur 0,03 Eur+ 5 Eur RN 1,23 € + 5 Eur RNPodľa zákona č. 544/2010 Z.z.z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR má žiak nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania a odoberie stravu.


Zákonný zástupca súhlasí s úhradou jednorazového príspevku na stravovanie- na úhradu stravy ( režijných nákladov + doplatok v rámci schváleného finančného pásma potravín) a na prípadnú refundáciu vzniknutých výdavkov z titulu neodobrania stravy v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka. V prípade vyčerpania uvedených súm rodič poskytne na základe žiadosti školy nový príspevok na stravovanie .

Úhrada príspevku : do 20. júna ( k začiatku šk. roku ) september-december vo výške 40 Eur
: do 20.januára – január-jún vo výške 50 Eur

Zúčtovanie príspevku: júl 2021 ( koniec šk. roku )

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania.
v Myjave dňa: *
MM
/
DD
/
YYYY
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa(meno a priezvisko zástupcu): *
Vypísaním prihlášky na stravovanie poskytujeme súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25.5.2018 za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy