แบบสอบถามความพึงพอใจของภาครัฐ ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและความรู้ของ กฟภ. ประจำปี 2562
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/กิจการของท่าน *
Your answer
ส่วนที่ 1 การประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยม ของ กฟภ.
คำชี้แจง  โปรดเลือกระดับในข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับระดับความเห็นของท่าน
1. การรับรู้วิสัยทัศน์และค่านิยมของ กฟภ. *
โปรดเลือกระดับการรับรู้จากตัวเลือก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.การรับรู้การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ กฟภ.
2.การรับรู้การถ่ายทอดค่านิยมของ กฟภ.
2. การรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ *
โปรดเลือกระดับการรับรู้จากตัวเลือก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี, จดหมายข่าว, วารสารสายใจไฟฟ้า, โปสเตอร์, ป้ายต่างๆ
2.สื่อโทรทัศน์
3.สื่อวิทยุกระจายเสียง
4.สื่อ Internet เช่น Website PEA, e-Mail, YouTube
5.Social Media เช่น Facebook, IG, Line, AR PEA
6.การประชุม, สัมมนา, งาน Event ต่างๆ
อื่นๆ
ข้อเสนอแนะช่องทางใหม่ๆของการเข้าถึงวิสัยทัศน์และค่านิยม ของ กฟภ. (ถ้ามี)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service