„CREATIVE FORM. WORKSHOPS. Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych”
Warsztaty z budowy instrumentów z materiałów recyklingowych i wykonanie na nich utworu autorstwa prowadzącej Dominiki Sobkowiak (KODA KIDS)
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W WARSZTATACH„CREATIVE FORM. WORKSHOPS. Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych”W RAMACH FESTIWALU MUSIC.DESIGN.FORM 2018Wstęp1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach „CREATIVE FORM. WORKSHOPS. Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych” w ramach festiwalu MUSIC.DESIGN.FORM 2018, (zwane dalej „Warsztatami”), które mają na celu wzmocnić kompetencje i kreatywność uczestników w ponownym wykorzystaniu materiałów (recyklingu) do twórczego wykorzystania i tworzenia instrumentów muzycznych.2. Opis Warsztatów wraz z harmonogramem i programem dostępny jest na stronie mdf.filharmonia.szczecin.pl 3. Organizatorem Warsztatów jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, zwaną dalej „Organizatorem”.4. Niniejszy Regulamin obejmuje działania podczas Warsztatów planowanych na rok 2018.I. Zasady ogólne1. W Warsztatach mogą wziąć udział dzieci (od 8 do 12 roku życia), za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych zwani dalej „Uczestnikami”.2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu oraz wszystkich ewentualnych zmian wprowadzanych przez Organizatora podanych na stronie internetowej Organizatora.3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania terminów określonych przez Organizatora.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestników.5. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów do miejsca realizacji Warsztatów poniesionych przez Uczestników oraz nie ponosi kosztów noclegów i wyżywienia poniesionych przez Uczestników. 6. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest podpisanie Oświadczenia, które stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu (Oświadczenie znajduje się w formularzu rejestracyjnym, a także zostanie przekazane Uczestnikom podczas pierwszego spotkania).II. Rekrutacja do Warsztatów1. W celu wzięcia udziału w Warsztatach, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mdf.filharmonia.szczecin.pl oraz przesłać go drogą elektroniczną do dnia 10 września 2018 r.2. Uczestnicy w Formularzu Rekrutacyjnym muszą wypełnić wszystkie pola oraz odpowiedzieć na pytania zamieszczone w ankiecie.3. Limit uczestników wynosi 20 osób. 4. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 5. Lista osób zakwalifikowanych do Warsztatów zostanie ogłoszona dnia 12 września 2018 roku na stronie mdf.filharmonia.szczecin.pl.6. Uczestnicy Warsztatów zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji drogą mailową.7. Decyzja o wyborze Uczestników jest ostateczna i niepodważalna. Od powyższej decyzji odwołanie nie przysługuje.8. Uczestnicy są zobligowani do potwierdzenia udziału w Warsztatach w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wynikach rekrutacji. Potwierdzenie udziału należy przesłać na adres: galeria@filharmonia.szczecin.pl9. Uczestnicy, którzy nie zostaną wybrani na etapie rekrutacji zostaną wpisani na listę rezerwową. O kolejności miejsc na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.10. W przypadku braku potwierdzenia udziału w Warsztatach (zgodnie z pkt II ppkt.7) lub rezygnacji uczestnika z Warsztatów, do Warsztatów zostaną zakwalifikowani Uczestnicy z listy rezerwowej.11. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie do dnia 16 września 2018 roku. III. Zasady uczestnictwa w Warsztatach1. Warsztaty „CREATIVE FORM. WORKSHOPS. Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych” odbędą się w dniu 22.09.2018 r. w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 48, w Szczecinie w foyer sali symfonicznej.2. „CREATIVE FORM. WORKSHOPS. Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych” to twórczy warsztat w którym Uczestnicy będą tworzyć instrumenty z materiałów recyklingowych, przy jednoczesnym poszerzaniu świadomości proekologicznej i recyklingowej.3. Każdy z Uczestników decydując się na udział w warsztatach zobowiązuje się do udziału w całości tj. od godz. 10:00 do godz. 13:004. Uczestnicy zobligowani są do przyjścia na warsztaty punktualnie i wywiązania się ze wszystkich podjętych zobowiązań, w szczególności uczestniczenia w warsztatach.5. Uczestnicy po zakończeniu projektu otrzymają zaświadczenie o udziale w warsztatach „CREATIVE FORM. WORKSHOPS. Tworzenie instrumentów muzycznych z materiałów recyklingowych”.IV. Postanowienia końcowe1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 29 maja 2018 roku.2. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach spornych i nieobjętych Regulaminem.3. Organizator zastrzega sobie prawo uzupełnienia Regulaminu o szczegółowe zapisy, dotyczące etapów Warsztatów.4. W przypadku niewywiązywania się z podjętych zobowiązań, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Warsztatów.5. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest podpisanie przez Uczestnika Oświadczeń oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora zarówno dla potrzeb niniejszego projektu jak i w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora.V. Informacje dodatkowe1. Wszelkie informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, a.kolasinska@filharmonia.szczecin.pl2. Osobą upoważnioną do udzielania w imieniu Organizatora ewentualnych wyjaśnień w przedmiocie niniejszego Regulaminu jest kierownik centrum edukacji Agata Kolasińska. 3. Powyższy Regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej Organizatora filharmonia.szczecin.pl oraz stronie festiwalu mdf.filharmonia.szczecin.pl *
Required
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Wiek *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms