แบบประเมินผลการพัฒนาครูที่ปรึกษาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง กรุณาเลือกคำตอบที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่านเพื่อนำผลมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
1. ความพึงพอใจในกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา
1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดมีความเหมาะสม
1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ
2. ความพึงพอใจในวิทยากร *
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร
2.2 วิทยากรนำเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
2.3 เอกสารประกอบการนำเสนอของวิทยากร
2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม
3. ความพึงพอใจในบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ห้องประชุม
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 อาหารและเครื่องดื่ม
3.4 การบริการ/อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม
4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา *
มากที่สุด
มาก
ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา
4.2 ท่านคาดว่าจะนำความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.4 ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy