แบบสอบถามสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.
สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อใช้บริการ และประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้นำผลสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีความเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขอความร่วมมือท่านโปรดกรอกแบบสอบถามชุดนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ
Clear selection
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
1.4 บทบาทผู้รับบริการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลองค์ความรู้
2.1 ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS DATA)
1.5 ท่านรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ผ่านทางช่องทางใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
คุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมที่ท่านได้รับตามแพ็กเกจที่ใช้งานในปัจจุบัน มีความคุ้มค่ากับค่าบริการที่ท่านต้องจ่ายหรือไหม
Clear selection
ท่านทราบรู้ไม่ว่าตามแพ็กเกจที่ท่านใช้งาน เมื่อใช้ครบตามปริมาณการใช้งานที่กำหนดแล้วจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนที่เกิน หรืออาจจะถูกจำกัดความเร็วในการใช้งาน (Fair Usage Policy)
Clear selection
ตามประกาศฯ กำหนดความเร็วเฉลี่ยในการส่งข้อมูล (File Transfer Protocol) สำหรับเทคโนโลยี 3G ขึ้นไป กรณี Download ต้องไม่ต่ำกว่า 345 kbps และกรณี Upload ไม่ต่ำกว่า 153 kbps ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ (เงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่ถูกจำกัดความเร็วในการใช้งาน (Fair Usage Policy))
Clear selection
หากเห็นว่าไม่มีความเหมาะสมโปรดอธิบาย
2.2 การทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
ถ้าสำนักงาน กสทช. มีห้องปฏิบัติการทดสอบ"อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)" หากท่านต้องนำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่จะต้องผ่านการทดสอบในหัวข้อดังกล่าว ท่านจะเลือกทดสอบกับห้องปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. หรือไม่
Clear selection
หากเลือก "ไม่ทดสอบกับห้องปฏิบัติงานของสำนักงานฯ" โปรดอธิบาย
ท่านคิดว่าค่าธรรมเนียมในการทดสอบ "อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate, SAR)" ควรที่จะมีค่าธรรมเนียมบริการทดสอบเท่าไร
(โปรดระบุค่าธรรมเนียม พร้อมเหตุผล)
การรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (หมวด 4)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
ข้อกำหนดอื่น เช่น แบบรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity : SDoC) (หมวด 5)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
บทเฉพาะกาล (หมวด 6)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
ประเด็น อื่นๆ เช่น ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม การคัดสำเนา เป็นต้น
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
2.3 การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ท่านประสงค์ให้ดำเนินการประเด็นใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
การจำแนกกลุ่มผู้ที่สัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น กลุ่มคนทำงาน หรือกลุ่มคนทั่วไป เป็นต้น
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
ประเภท ชนิดเครื่องวิทยุคมนาคม และกิจการที่จะควบคุม เช่น มือถือ เคลื่อนที่ ประจำที่
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
ค่าขีดจำกัด (Limits) เช่น การสัมผัสคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (แต่ละกลุ่มคน) แหล่งกำเนิดหนึ่งแหล่ง หรือมากกว่าหนึ่งแหล่งกำเนิดในช่วงเวลาเดียวกัน
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
ระยะห่างระหว่างมนุษย์กับส่วนประกอบของเครื่องวิทยุคมนาคมขณะทำงานที่มีการแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อยู่ชิดบริเวณศีรษะ ห่างจากร่างกายน้อยกว่าหรือมากกว่า ๒๐ เซนติเมตร เป็นต้น
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
วิธีการวัด (methods of measurement) (หรือวิธีการประเมินค่า) เช่น ค่าอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SAR) ความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic field strength)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
2.4 การปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ท่านประสงค์ให้ดำเนินการประเด็นใด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
ขอบข่ายการใช้บังคับและข้อยกเว้น เช่น การจำแนกประเภทเครื่องฯ ที่บังคับและไม่บังคับ เป็นต้น (หมวด 1)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความปลอดภัยสำหรับเครื่องวิทยุฯ ประเภท 1 และ 2 (หมวด 2/3)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความปลอดภัยสำหรับเครื่องวิทยุฯ ประเภท 3 (หมวด 4)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
มาตรการกำกับดูแล (หมวด 5)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
บทเฉพาะกาล (หมวด 6)
(โปรดอธิบาย ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจการให้บริการ
3.1 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
Clear selection
3.2 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
3.3 การให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการ
Clear selection
3.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย และความสุภาพของผู้ให้บริการ
Clear selection
3.5 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy