แบบสอบถามสำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.

สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ติดต่อใช้บริการ และประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้นำผลสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีความเหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป จึงขอความร่วมมือท่านโปรดกรอกแบบสอบถามชุดนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question