แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ(ปีงบประมาณ2561)
วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการอำนวยความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และนำผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ และนำผลการประเมินไปประกอบการรายงานผลความพึงพอใจด้านมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการอำนวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและด้านข้อมูลข่าวสาร

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
ประเภทผู้รับบริการ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms