แบบสอบถาม เรื่องความต้องการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรียน ท่านผู้มีเกียรติ
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในวิชาชีพ ตลาดแรงงาน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการนำไปวางแผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บัณฑิตและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามมี 2 ตอน โปรดทำเครื่องหมาย หน้าคำตอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นของท่านหรือเติมคำในช่องว่าง
2. ข้อมูลคำตอบจะใช้ประโยชน์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดให้คำตอบหรือแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงและโดยอิสระ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. หลักสูตรที่ท่านสำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษา *
Your answer
4. ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา *
5. อาชีพและตำแหน่งปัจจุบันหรือล่าสุด *
6. สถานที่ตั้งของที่ทำงาน
7. ประสบการณ์
7.1 ท่านมีประสบการณ์การการทำงานมาแล้วทั้งหมด (ปี)
Your answer
7.2 ท่านมีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งปัจจุบัน (ปี)
Your answer
8. รายได้ของท่านเฉลี่ยประมาณ เดือนละ (บาท)
Your answer
ตอนที่ 2 ความต้องการศึกษาต่อและความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
9. ท่านต้องการ/สนใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10. ถ้าไม่ต้องการ ไม่สนใจ หรือไม่แน่ใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
11. ถ้าต้องการ/สนใจ โปรดระบุเหตุผลของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ท่านสนใจเข้าศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
12.1 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
12.2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท
12.3 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก
13. วันและเวลาที่สะดวกมาเรียน *
14. ท่านคาดว่าเงินทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของท่านมาจากแหล่งใด *
15. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms