การบริหารจัดการเวลาเรียน ตาม นโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
รัฐบาลกำหนดนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีสุขภาวะ โดยมีเป้าการพัฒนา 4 H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) และ Health (พัฒนาสุขภาพ) ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะนิเทศ ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบาย โดยทีมนิเทศประจำพื้นที่ และการสำรวจและประเมินตนเองของสถานศึกษาโดยให้โรงเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการและผลผลิตที่เกิดขึ้นในระดับสถานศึกษา ส่งกลับ (Submitted) มาตามระบบ ดังนี้
Email address
โรงเรียน / ศูนย์เครือข่ายตำบล / อำเภอ
Your answer
คำชี้แจง โปรดคลิกรายการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติแล้ว
ชื่อ - สกุล ครูวิชาการโรงเรียน /เบอร์โทรศัพท์ /e-mail
Your answer
ชื่อ - สกุลครูผู้รับผิดชอบโครงการ /เบอร์โทรศัพท์ /e-mail
Your answer
ชื่อ - สกุล ผู้บริหารโรงเรียน
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms