แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ เสวนาแนะแนวในหัวข้อ จบพันธุศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร

จัดโดย ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 8 สิงหาคม 2558

คำอธิบาย: ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
  2. สถานที่มีความเหมาะสม 
  3. ระยะเวลาในการเสวนามีความเหมาะสม
  4. ความน่าสนใจของการเสวนาครั้งนี้
  5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม
  6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อได้
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question