แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560 องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย (สำหรับผู้ใช้บริการภายในองค์กร)
คำชี้แจง 1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด 2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้ 5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก 3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย 1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง N/A ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ไม่สามารถวัดระดับได้
1. สถานผู้ตอบ กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
2. หน่วยงานที่สังกัด กรุณาเลือกเพียงหนึ่งคำตอบจากตัวเลือกที่ปรากฏ
3.อายุ
4.การศึกษา
ด้านงานบริการระบบเครือข่าย
N/A
1
2
3
4
5
1.ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม
2.ความเร็วในการใช้งาน Internet
3. ความเหมาะสมในบริการของ Internet
4.ความทันสมัยของระบบเครือข่าย
5.ครอบคลุมทั่วถึง
ด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและเว็บไซต์ ภาพรวมของแต่ละประเภท
N/A
1
3
4
5
1. รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ อต. (www.market-organization.or.th)
2.การเชื่อมโยงข้อมูล (Web Link)และการค้นหาข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ อต.
3. การใช้งานระบบ e-office (http://intranet.mo.or.th/) เช่น ใบลาอิเล็กทรอนิกส์ ระบบความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3. การติดต่อสื่อสาร. โดย e-Mail : @mo.or.th
4. การติดต่อสื่อสาร.โดยผ่านช่องทาง video conference  (http://vdocon.mo.or.th/)
Intranet (ระบบใบลา/ระบบทรัพยากรบุคคล)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet (ระบบควบคุมภายใน)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet (ระบบความเสี่ยง)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet ( ระบบนำเสนอการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร (Eis))
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet ( ระบบข่าวประชาสัมพันธ์)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet ( ระบบจัดการโครงการ)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet (ระบบงบประมาณ)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
Intranet (ระบบตัวชี้วัด)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
ระบบบัญชี/การเงิน (formula)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
ระบบโปรแกรมเงินเดือน (Payroll )
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล
การใช้งานประโยชน์จากระบบและฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บรายได้ด้วย (Barcode)
N/A
1
2
3
4
5
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบและฐานข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบและฐานข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งานระบบและฐานข้อมูล