แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง และทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ขอบพระคุณค่ะ
1. สถานศึกษา *
Required
สาขาวิชา *
Required
2. กรอกชื่อ/นามสกุล
กรุณากรอกชื่อ/นามสกุล,เลขประจำตัวประชาชน,เลขประจำตัวนักศึกษา
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เลขประจำตัวนักศึกษา *
Your answer
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
กรุณากรอกที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
เลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
หมู่บ้าน
Your answer
ตรอก/ ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/ แขวง
Your answer
อำเภอ/ เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail :
Your answer
4. ภูมิลำเนาอยู่จังหวัด
Your answer
5. สถานภาพการทำงานปัจจุบัน
ตอนที่ 2 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้มีงานทำแล้ว)
กรอกข้อมูลสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว
6. ประเภทงานที่ทำ
7. ท่านคิดว่าความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดที่ช่วยให้ท่านได้ทำงาน
8. ชื่อตำแหน่งงานที่ทำ (ระบุ)
Your answer
9. สถานที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
เลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
อาคาร/ ตึก
Your answer
ตรอก/ ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล/ แขวง
Your answer
อำเภอ/ เขต
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรศัพท์มือถือ
Your answer
โทรสาร
Your answer
E-mail :
Your answer
10. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน(บาท)
Your answer
11. ท่านมีความพอใจต่องานที่ทำหรือไม่
ถ้า ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปนี้
12. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทำในระยะเวลาเท่าไร
13. ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่
14. ท่านสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่ขณะนี้เพียงใด
15. การศึกษาต่อ
ตอนที่ 3 การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน)
ข้อมูลการสมัครงานและการทำงานสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน
16. สาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญ 1 ข้อ ต่อไปนี้
17. ท่านมีปัญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษาหรือไม่
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุปัญหาที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
18. การศึกษาต่อ
ตอนที่ 4 การศึกษาต่อ
ข้อมูลการศึกษาต่อ
19. ระดับการศึกษาที่ท่านต้อางการศึกษาต่อ/ กำลังศึกษาต่อ
20. สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/ กำลังศึกษาต่อ
กรุณาระบุสาขา
Your answer
21. ประเภทของสถาบันการศึกษา/ มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา/ กำลังศึกษาต่อ
22. เหตุผลที่ทำให้ท่านตัดสินใจศึกษาต่อ
23. ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่
ถ้า มีปัญหา โปรดระบุสาเหตุที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
24. ท่านคิดว่าในหลักสูตรของสถาบันฯ ควรเพิ่มรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากยิ่งขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
25. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เรียน
Your answer
26. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน
Your answer
27. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. Report Abuse - Terms of Service