แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์ของสำนักงานบัณฑิตศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทผู้ใช้งาน *
ความถี่ในการใช้งาน *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ *
5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
ความเหมาะสมของรูปแบบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ความสะดวกในการใช้งาน
ความน่าสนใจของข้อมูล
ความหลากหลายของข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเว็บไซต์ สนง.บัณฑิตศึกษา *
5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
มีฟังก์ชันหรือเครื่งมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของเว็บไซต์
ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
มีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ความพึงพอใจของเว็บไซต์สนง.บัณฑิตในภาพรวม *
5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจของเว็บไซต์สนง.บัณฑิตในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse