แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการได้รับข้อมูลสารสนเทศจากเว็บไซต์
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ซึ่งข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การประเมินครั้งนี้
จะไม่มีผลใดๆแก่ผู้กรอกข้อมูลทั้งสิ้น
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินค่ะ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question