แบบสอบถาม กอง/กลุ่ม เพื่อทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกอง/กลุ่ม ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อนำไปประเมินความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ
กลุ่มตรวจสอบภายใน พก. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
1.ข้อมูลที่ตอบเป็นของกอง/กลุ่มใด *
2. กลุ่มงานของท่านชื่อกลุ่มงานใด (เช่น กลุ่มการคลัง กลุ่มพัสดุ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มกฎหมาย ฯลฯ) *
Your answer
3.ผู้อำนวยการกองของท่านเกษียณอายุราชการในปีใด *
4.กลุ่มงานของท่าน (ระดับกลุ่มภายในกอง หรือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอกับปริมาณงานของกลุ่มงานของท่านหรือไม่ *
5.กลุ่มงานของท่านได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน พก. (นอกจากการควบคุมภายใน) ในปีงบประมาณใด *
6.เมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบ กลุ่มงานของท่านได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของอธิบดีหรือไม่ อย่างไร *
7.กลุ่มงานของท่านเคยได้รับการท้กท้วงจากการตรวจสอบของ สตง.หรือไม่ อย่างไร *
8.งบประมาณที่กลุ่มงานของท่านรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนเท่าใด *
Your answer
9.เงินนอกงบประมาณที่กลุ่มงานของท่านรับผิดชอบในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนเท่าใด *
Your answer
10.ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ของกลุ่มงานของท่านเป็นอย่างใด *
11.กลุ่มงานของท่านมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร *
12. มีระบบการควบคุมภายในของกอง/กลุ่มสอดคล้องกับแนวทางที่กรมกำหนดหรือไม่ (สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา) โดยมีการวางแผนปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนงานสำคัญ ทั้งภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน สำหรับ กทพ. และ สลก. เน้นที่กระบวนงานของงานการเงิน การพัสดุ
13.มีการบริหารความเสี่ยงของกอง/กลุ่มสอดคล้องกับแนวทางที่กรมกำหนดหรือไม่ (สำหรับโครงการสำคัญที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560)
14.การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองของท่านเป็นอย่างไร
15.มีการจัดการความรู้ด้านการเงิน การพัสดุของกองของท่านในปีงบประมาณ 2560 หรือไม่ อย่างไร ได้ผลหรือไม่
ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms