แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562 ร่วมกับคลินิกสุขภาพ เอส วี มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพของนักเรียน จัดทำประวัติข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพและเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
2. กำหนดการ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมเอนกชินสีห์ ชั้น 3 และตรวจการได้ยิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 ,3.1-3.3 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3.4-3.10 ,4 , 5,6 พร้อมครูที่ปรึกษา/ครูประจำวิชา/คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
1.3 ระดับชั้น *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และการประสานงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน
2. เจ้าหน้าที่ของคลินิกสุขภาพให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี
3. ขั้นตอนการให้บริการ สะดวก รวดเร็วและชัดเจน
4. โปรแกรมการตรวจสุขภาพ (ชุดการตรวจสุขภาพ)
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย
6. การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (เช่น เอกซเรย์)
7. การให้บริการของอาสาพยาบาล/แพทย์ผู้ตรวจการอ่านค่าแปรผลทางห้องปฏิบัติการ)
8. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ดำเนินการจัดกิจกรรม
9. สถานที่ในการดำเนินงานกิจกรรมมีความเหมาะสม
10. ภาพรวมความพึงพอใจในการตรวจสุขภาพประจำปี
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304 181 website: http//www.bdc.ac.th e-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service