แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำชี้แจง : แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ
ต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 คำตอบของท่านทุกคำตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
การปฏิบัติงานและให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน  หน้าข้อความซึ่งเป็นความจริงเกี่ยวกับท่าน
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ประสบการณ์ในการทำงาน *
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงผลงาน/งานบริการสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน  หน้ากระบวนการซึ่งท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด
(เลือกได้เพียง 1 กระบวนงาน)
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน  หน้ากระบวนการซึ่งท่านต้องการให้ปรับปรุงมากที่สุด (เลือกได้เพียง 1 กระบวนงาน)
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการภาค 16
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความต้องการของท่าน
1. ความพึงพอใจด้านบุคลากร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามได้
บุคลากรมีความสุภาพและมีอัธยาศัยที่ดี
บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจ
ทำงานมุ่งเน้นผลสำเร็จ
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
2. ความพึงพอใจด้านช่องทางการสื่อสาร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
Website
E-mail
Web board
แผ่นพับ
วารสาร
จดหมายข่าว
โทรศัพท์ / โทรสาร
VCD / DVD
แผ่นซีดี – รอม
3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการทำงาน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ขั้นตอนกระบวนการชัดเจนและเป็นระบบ
การทำงานมีความโปร่งใสปละตรวจสอบได้
การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การตอบข้อหารือ อนุมัติ อนุญาตถูกต้อง รวดเร็ว
มีการสื่อสาร ให้ความรู้อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถูกต้อง รวมเร็วทันเหตุการณ์
มีคู่มือการปฏิบัติ / คู่มือการให้บริการที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
ขอขอบคุณที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy