(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
คำชี้แจง
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. ผลการประมินจากผู้ประเมินจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่าน ตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงในแต่ละประเด็นคำถาม
3. การประเมินมีเกณฑ์การให้นำ้หนักความพึงพอใจใน 5 ระดับคือ 5 = ระดับดีมาก, 4 = ระดับดี, 3 = ระดับานกลาง, 2 = ระดับน้อย และ 1 = ระดับน้อยที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy