Ankieta - Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanin

Urząd Gminy przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Strategia i program sprecyzują i zweryfikują najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określą sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Uwaga! Ankieta jest anonimowa!

* Wymagane
Płeć *
Wiek *
Zawód *
Wykształcenie: *
1. Jak ocenia Pan/i istotność wymienionych problemów społecznych w swoim miejscu zamieszkania? Proszę wybrać jedną odpowiedź przy każdym z zagadnień. *
Bardzo poważny
Poważny
Umiarkowany
Znikomy
Nie występuje
Bezrobocie
Ubóstwo
Alkoholizm
Narkomania
Problemy mieszkaniowe
Zanieczyszczenie środowiska
Przestępczość
Starzenie się społeczeństwa
Przemoc w rodzinie
Niepełnosprawność
Bezdomność
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
2. Jakie problemy społeczne osób niepełnosprawnych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
DZIECI I MŁODZIEŻ
3. Jakie problemy społeczne dzieci i młodzieży uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
RODZINY
4. Które z poniżej wymienionych problemów społecznych uważa Pan/Pani za najczęściej występują na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
5. Jakie Pana/i zdaniem są przyczyny bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych? Można wybrać kilka odpowiedzi. *
Required
SENIORZY
6. Czy uważa Pan/i, że oferta pomocy osobom starszym (opieka, pomoc, wsparcie, usługi opiekuńcze) jest wystarczająca w gminie? *
7. Jakie problemy społeczne osób starszych uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
8. Jakie są według Pana/i główne potrzeby starszych osób w Państwa środowisku lokalnym? Można wybrać kilka odpowiedzi. *
Required
OPIEKA ZDROWOTNA
9. Jakie problemy społeczne w obszarze opieki zdrowotnej uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
EDUKACJA
10. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę edukacyjną w gminie? *
11. Czy ilość żłobków/przedszkoli/szkół w gminie jest wystarczająca? *
12. Czy oferta edukacyjna jest przystosowana do osób niepełnosprawnych? *
13. Jakie problemy społeczne w obszarze edukacji uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
SPORT I KULTURA
14. Czy na terenie gminy jest wystarczająca liczba obiektów rekreacyjnych i sportowych? *
15. Czy w gminie organizowane są imprezy/wydarzenia o charakterze kulturalnym? *
16. Czy w gminie jest wystarczająca liczba obiektów obsługujących imprezy/wydarzenia kulturalne? *
17. Czy organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, itp.) angażują się społecznie, np. udzielając pomocy potrzebującym lub organizując wydarzenia sportowe i kulturalne? *
18. Jakie problemy społeczne w obszarze sportu i kultury uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? prosimy o zaznaczenie (X) 3 wybranych odpowiedzi *
Required
PRZEMOC
19. Czy w naszej gminie występuje zjawisko przemocy domowej? *
20. Które z zachowań zaliczyłby Pan/Pani, jako mające znamiona przemocy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
21. Czy był Pan/Pani ofiarą przemocy? *
22. Czy zna Pan /Pani w naszej gminie rodzinę, w której stosowana jest przemoc domowa? *
23. Czy był Pan/Pani świadkiem przemocy domowej? *
23 a. Jeżeli Tak: to gdzie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
23 b. Jeżeli TAK, to: Jakie Pan/Pani podjął działania? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
24. Poniżej są wymienione zadania, służące rozwiązywaniu problemów społecznych na terenie gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 ocenić, na ile ważne są poszczególne zadania przez wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym zadaniem. 1-mało ważne, 10-bardzo ważne *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Utworzenie punktu pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych
Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
Mieszkania chronione, lokale socjalne
Usługi opiekuńcze dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych
Stworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej
Założenie grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych
Założenie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Organizacja miejsc zakwaterowania dla sprawców przemocy
Rozwój wolontariatu
Organizowanie kursów i szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Pomoc psychologa/terapeuty, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Edukacja rodzin
Pozyskiwanie środków unijnych na kwestie społeczne
Wykorzystanie budynków gminy na nowe inwestycje społeczne
Zwiększenie ilości imprez sportowych i kulturalnych
Działania na rzecz aktywizacji społeczności gminy / wsi
Zwiększenie ofert instytucji wspierających rodzinę
Szersza oferta pożytecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy