แบบประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำชี้แจง
1. ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน แต่จักนำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงองค์กร
2. คำชี้แจงในการตอบ
ตอนที่ 1 ให้ท่านเลือกช่องที่ตจรงกับสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
อายุงานที่ปฏิบัติในหน่วยงานนี้ (เศษของปี ถ้าเกิน 6 เดือน ให้ปัดเป็น 1 ปี)
วุฒิการศึกษา
ประเภทตำแหน่งงานปัจจุบัน
สถานภาพในการทำงานปัจจุบัน
คำจำกัดความ
ความสุข คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
คำชี้แจง กรุณาเลือกช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านใน ระยะ 1 ปีที่ผ่านมา โดยให้ท่านสำรวจตนเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็น ความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใดแล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุข
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านรู้สึกประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในชีวิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านเต็มใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังท่านจะรู้สึกหงุดหงิด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านไร้ค่า ไม่มีประโยชน์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความสุขกับการริเริ่มงานใหม่ๆ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการทำงานในคณะฯ
คำชี้แจง โปรดให้คะแนนระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน โดยคะแนน = 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด และ
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด ถ้าประเมินน้อยกว่า 3 คะแนน ขอความกรุณาระบุรายละเอียดเรื่องที่เป็นปัญหา/ไม่พึงพอใจ
ในท้ายตารางตอนที่ 3
ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายและมีอิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่ท่านได้ทํางานในหน่วยงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีแผนป้องกันภัยพิบัติของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คําปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริม ความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและ ข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในหน่วยงานตามเทศกาลต่าง ๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวมของท่านที่มีต่อหน่วยงานสังกัดของท่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
รายละเอียดของเนื้องานที่เป็นปัญหา/ไม่พึงพอใจ กรณีที่ให้คะแนนน้อยกว่า 3 คะแนน
Your answer
ส่วนที่ 4 : ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
ท่านอยากให้หน่วยงานพัฒนาไปในทิศทางใด เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
Your answer
ท่านอยากได้สิ่งจูงใจในการทำงานอย่างไร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงาน
Your answer
ความคิดเห็นอื่น ๆ
Your answer
ขอบพระคุณที่กรุณาเสียสละเวลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคณะฯต่อไป
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service