แบบคัดเลือกนักศึกษารับรางวัลผู้มีคุณลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2557

คำชี้แจง 1. ขอให้เสนอชื่อเพื่อนที่เห็นว่าตรงกับคุณลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจมากที่สุดเพียง 1 คน
2. ข้อมูลนี้ถือเป็นความลับและไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ทำแบบคัดเลือกนี้

คะแนน 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด

    This is a required question
    This is a required question