แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านที่ 7 งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น และเพื่อให้ สพฐ.และเขตพื้นที่สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามบริบทของตนเองทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
2. แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาพุทธชินราชพิทยา ด้านคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยภาระงาน 8 งาน ได้แก่ งานแผนงานและการประกันคุณภาพ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคคล งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม และงานชุุมชนและภาคีเครือข่าย
3. แบบประเมินฉบับนี้เป็นด้านที่ 7 งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม มีรายการประเมิน ุ11 ภารกิจ 29 ตัวชี้วัด ในแต่ละข้อมีเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเป็นค่าตัวเลข 5 ระดับ โดยในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 5
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 4
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 3
2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานไดเกณฑ์ระดับคุณภาพ 2
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานได้เกณฑ์ระดับคุณภาพ 1
4. ให้คลิกเลือกประเมินตนเอง ในช่องระดับคุณภาพระดับตามเกณฑ์และหากข้อใดที่ไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ปฏิบัติในช่องไม่มีการปฏิบัติ
งานที่ดำเนินการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบ *
งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
1. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
1.1 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
1.2 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
2. การบริการอาคารเรียน
2.1 การจัดบรรยากาศอาคารเรียน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
2.2 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่กำหนดในรายละเอียด จำนวนห้อง/ห้องพิเศษและห้องบริการ) *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
2.3 การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
2.4 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
3. การบริการห้องเรียน
3.1 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
3.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
4. การบริการห้องบริการ
4.1 การจัดบรรยากาศห้องบริการ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
4.2 การใช้และการบำรุงรักษาห้องบริการ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
5. การบริการห้องพิเศษ
5.1 การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
5.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6. การบริการอาคารประกอบ
6.1 อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน
6.1.1 การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน (พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดในตารางเกณฑ์) *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
ุ6.1.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารฝึกงานห้องปฎิบัติงาน *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฎิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6.2 อาคารโรงอาหาร
ุ6.2.1 การจัดอาคารโรงอาหาร *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
ุ6.2.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6.3 อาคารหอประชุม/ห้องประชุม
6.3.1 การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6.3.2 การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้องประชุม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6.4 การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา
6.4.1 การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6.4.2 การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
ุ6.5 อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม
6.5.1 การจัดอาคารห้องน้ำ /ห้องส้วม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
6.5.2 การใช้และดูแลรักษาห้องน้ำ /ห้องส้วม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
7. การให้บริการน้ำดื่ม
การให้บริการน้ำดื่ม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
9. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
9.1 การจัดการสื่อสาร *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
9.2 การดำเนินงานด้านการสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
10. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
10.1 การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความประพฤติ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
10.2 การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
11. การประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม
การประเมินผลการดำเนินงาน บริการ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม *
Captionless Image
5
4
3
2
1
ไม่มีการปฏิบัติ
ระดับคุณภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Your answer
จุดเด่น
Your answer
จุดที่ควรพัฒนา
Your answer
ปัจจัยที่ส่งผลต่อจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนำ
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แสดงความคิดเห็น
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Tel.055-304180
Fax 055 -304181 Website: http://www.bdc.ac.th E-mail :academic.chinnaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service