แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
                ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
ช่วงอายุ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้บริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
แบบสอบถามนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้คะแนนเป็นดังนี้
5  หมายถึง  มากที่สุด
4  หมายถึง  มาก
3  หมายถึง  ปานกลาง
2  หมายถึง  น้อย
1  หมายถึง  น้อยมาก
ด้านวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
1.เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
2.เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานต่างๆอย่างชัดเจน
3.มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
4.มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
5.ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
6.ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
7.ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ด้านเนื้อหาระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
1.เนื้อหามีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
2.ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
3.การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
4.การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
5.จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
1.หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
2.การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3.รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
4.ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
5.สีที่ใช้สวยงามและสบายตา
ด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องของระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
1.การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
2.การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
3.การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4.มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
5.มีการเชื่อมโยงไปยัง social media เช่น Facebook
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy