แบบทดสอบความรู้ชุดที่ 10
Clear selection
สังกัด *
1. นาย ก. ซื้ออาคาร 5 ชั้น มาจาก นายข. โดยตลอดเวลาที่ซื้อมา นาย ก. ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารที่ซื้อมาแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้วพบว่า เดิมตัวอาคารได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แต่ได้มีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารสูง 5 ชั้น นาย ก. อ้างว่าอาคารที่ตนซื้อมาได้แปลงสภาพเป็นตึก 5 ชั้น ตั่งแต่ตอนที่นายข.เป็นเจ้าของ ถ้าท่านเป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินออกคำสั่งให้ นาย ก.อย่างไร *
นาย ก. เจ้าของอาคาร 5 ชั้น ตั้งแต่ซื้ออาคารมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้วพบว่า เดิมตัวอาคารได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แต่ได้มีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารสูง 5 ชั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกคำสั่งให้ นาย ก. ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นาย ก. ไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดจึงออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ต่อเติมตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 คำสั่งให้รื้อถอนของเจ้าพนักงานท้องถิ่นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
Clear selection
3.นาย ก. ซื้ออาคาร 5 ชั้น มาจาก นาย ข. มาโดยสุจริตและตลอดเวลาที่ครอบครองมา นาย ก. ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสภาพอาคารที่ซื้อมาแต่อย่างใด ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้วพบว่า เดิมตัวอาคารได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น แต่ได้มีการต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารสูง 5 ชั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินออกคำสั่งให้ นาย ก. ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องและยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดตามมาตรา 40 และมาตรา 41 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้หรือไม่
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy