SIGNATURA DE QUEIXA DAVANT DE LA DEFENSORA DEL POBLE CONTRA EL DECRET 384/2011 DE 30 D’AGOST DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 10/1997 DE 3 DE JULIOL DE LA RENDA MÍNIMA DE INSERCIÓ

FIRMA DE QUEJA ANTE LA DEFENSORA DEL PUEBLO CONTRA EL DECRETO 384/2011 DE 30 DE AGOSTO DE DESPLIEGUE DE LA LEI 10/1997 DE 3 DE JULIO DE LA RENDA MINIMA DE INSERCIÓN
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question