แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
การประเมินระดับความคิดเห็น ให้ท่านเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
1 การประชาสัมพันธ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2 สถานที่จอดรถ และความสะดวกในการนำรถเข้า-ออก
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4 การลงทะเบียนสะดวกรวดเร็ว
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5 อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืนของโรงเรียน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8 เอกสารต่างๆเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9 กิจกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน เป็นการนำผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10 กิจกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียนทำให้ทราบว่าโรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ต้องการให้แก้ไข
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการให้แก้ไขในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms