แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
คำชี้แจง : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง
1. แบบวัดฯ นี้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2. ข้อมูลที่ได้ถือเป็นความลับของทางราชการไม่มีผลต่อผู้ตอบแบบวัดแต่ประการใด แต่กลับเป็นประโยชน์ที่แสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในองค์กรในภาพรวม
3. กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Next
This form was created inside of สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. Report Abuse