Ankieta badawcza związana z opracowaniem strategii działania w zakresie kultury na terenie Gminy Raciechowice

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Polis Kultury” finansowanego ze środków programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Ankieta jest w całości anonimowa. Jej wypełnienie zajmie tylko około 10 minut!

Organizatorem badania jest:
Stowarzyszenie kulturalne Dom dla Kultury
32-020 Wieliczka ul. Klaśnieńska 23
http://www.poliskultury.pl
KRS: 0000496304
e-mail: kontakt@poliskultury.pl

  http://www.ngofund.org.pl/
  1. Tworzenie miejsc sprzyjających działalności społecznej i kulturalnej w całej gminie.
  2. Tworzenie miejsc sprzyjających działalności społecznej i kulturalnej w miejscowości, w której mieszkam.
  3. Wspieranie oferty obecnie funkcjonujących instytucji w zakresie spędzania wolnego czasu.
  4. Wspieranie oferty stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych (KGW, orkiestry, zespoły regionalne) w zakresie spędzania wolnego czasu.
  5. Organizowanie zajęć w świetlicach w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Raciechowice
  6. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,
  7. Zagospodarowanie czasu wolnego seniorów i osób starszych (ofertę dostępną na terenie gminy?)
  8. Organizację imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym, zwiększającym aktywność fizyczną mieszkańców.
  9. Organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym lub (i) patriotycznym: dożynki, rocznice wydarzeń historycznych itp.
  10. Rozwój działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach.
  Please enter one response per row
  1. Zaangażowanie społeczne mieszkańców, chęć wspólnego spędzania wolnego czasu i rozwój oferty kulturalnej w całej gminie.
  2. Polepszająca się umiejętność dostrzegania potrzeb społeczności lokalnej.
  3. Dobra współpraca gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i ich przychylność.
  4. Duża liczba inicjatyw kulturalnych skierowanych do różnych grup mieszkańców.
  5. Agroturystyka, spójna wizja rozwoju gminy ekologicznej oraz silna marka produktów regionalnych premium ("Jabłko z Raciechowic")
  6. Możliwość zaadaptowania istniejącej infrastruktury na działania w zakresie kultury oraz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców.
  7. Rozwój marki oraz tworzenie filii Szkoły Muzycznej I stopnia w Czasławiu
  8. Współpraca z okolicznymi gminami – np. przy udziale Lokalnej Grupy Działania Turystyczna Podkowa
  9. Wzrastająca w społecznościach lokalnych potrzeba kultywowania tradycji narodowej i regionalnej w odpowiedzi na wszechobecną kulturę masową.
  10. Skuteczne aplikowania o środki zewnętrzne w perspektywie 2014-2020.
  Please enter one response per row
  1. Brak Ośrodka Kultury – instytucji, która byłaby organizatorem i animatorem działań.
  2. Brak stabilnego finansowania (środków) na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. Dominująca rola istniejących podmiotów pubicznych, szczególnie Szkoły Muzycznej w Czasławiu.
  4. Brak zaplecza do organizacji imprez masowych na terenie gminy.
  5. Postrzeganie roli organów gminy jako administratora infrastruktury lokalnej (dróg, wodociągów, kanalizacji), który nie powinien podejmować działań nieinwestycyjnych.
  6. Wyjazdy do pracy za granicę i odpływ ludzi młodych do dużych aglomeracji
  7. Niedostateczne wykorzystanie istniejącej infrastruktury komunalnej do planowania działań w zakresie kultury.
  8. Nakierowanie działań w sektorze kultury wyłącznie na jedną grupę społeczną (np. wyłącznie dzieci w wieku szkolnym, czy wyłącznie seniorów).
  9. Nowe, niekorzystne zjawiska społeczne: emigracja rodziców dzieci zamieszkałych na terenie gminy - „euro-sieroty”; uzależnienie od komputera i Internetu; wtórny analfabetyzm – konsekwencja wykluczenia cyfrowego osób nie korzystających z komputera i urządzeń mobilnych.
  10. Potencjalna konkurencja pomiędzy instytucjami gminnymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami w działaniach związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego i inicjatywami kulturalnymi.
  Please enter one response per row
  Prosze wskazać co najmniej jedną odpowiedź.
  This is a required question
  Prosze wskazać co najmniej jedną odpowiedź.
  This is a required question
  Prosze wskazać co najmniej jedną odpowiedź.
  This is a required question
  This is a required question