แบบประเมินหลักสูตร "การบริหารจัดการงานเอกสารออนไลน์ด้วย Google Drive"

ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ระดับความพึงพอใจ มี 5 ระดับ

  5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง
  1.เนื่อหามีความชัดเจนและตรงประเด็น
  2.ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา
  Please enter one response per row
  3.มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ให้การอบรม
  4.การถ่ายทอดความรู้/วิธีการนำเสนอมีความชัดเจน
  5.มีเทคนิควิธีการสอนที่ทำให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย
  6.เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น/การแลกเปลี่ยนความรู้ และการตอบข้อซักถาม
  Please enter one response per row
  7.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการอบรม
  8.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ
  9.มีความมั่นใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
  10.ประโยชน์ที่ได้จากการอบรม
  Please enter one response per row
  11.ห้องอบรมสะอาดและมีความเหมาะสม
  12.ความพร้อมของอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์
  Please enter one response per row
  13.มีความพร้อมในการบริการ
  14.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ให้ความเป็นกันเอง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question