แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการหน่วยงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานต่อไป
เพศ *
ตำแหน่ง *
อายุ
ประเภทการติดต่อขอใช้บริการ โดยช่องทางใดมากที่สุด
ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ให้บริการตามที่ขอได้อย่างรวดเร็ว
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
มีระบบการให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
เจ้าหน้าที่อธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความเป็นกันเอง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
สถานที่ให้บริการ สะอาด สภาพแวดล้อมดี
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy