แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
1. การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2. แบบประเมิน แยกเป็น 8 กลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มจะมีข้อคำถาม 8 คำถาม เหมือนกัน
1. กลุ่มอำนวยการ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
5. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (ICT) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถานที่มีความสะอาดเรียบร้อย เป็นระบบ
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมผลงาน และข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
การประสานงานการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
การให้คำปรึกษา ชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับงานในภาระหน้าที่ของกลุ่ม
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ
การให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว กระตือรือร้น ตรงเวลา
เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการต้อนรับเป็นกัลยานมิตร
สิ่งอำนวยความสะดวกมีความพร้อม เช่น ที่นั่งรับบริการ น้ำดื่ม กาแฟ หนังสือพิมพ์
Submit
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms