บันทึกการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติ สัมมนา และศึกษาดูงาน

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงบันทึกทุกครั้งหลังกลับจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question