Qüestionari Diagnosi Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Bon dia,

Aquest és el Qüestionari de Diagnosi de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat realitzat conèixer a les entitats d'Economia Social del nostre territori. Col·labora amb nosaltres per portar a terme el mapeig del territori i poder impulsar i visibilitzar l'ESS i per fomentar la intercooperació i la consolidació de la xarxa formada per les entitats del sector de la comarca. Amb la teva resposta podràs també optar a participar al nostre PREMI ATENEU COOPERATIU 2018 - 2019. Consulta les bases al web de l'Ateneu: http://ateneucoopbll.cat/premi-ateneu-cooperatiu-del-baix-llobregat-2018-2019/

RESPONGUEU A CONTINUACIÓ L'ENQUESTA
Dades interlocutor/a *
Your answer
Càrrec *
Your answer
1. Cens de l'entitat
Nom empresa *
Your answer
CIF *
Your answer
Adreça *
Your answer
Municipi i codi Postal *
Your answer
Web / Xarxes
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Sou sense ànim de lucre i/o iniciativa social?
Activitat principal
Your answer
CNAE
Your answer
Quina fórmula Jurídica te la vostra empresa?
En cas de ser Cooperativa, de quin tipus?
Facturació anual *
Persones sòcies (homes)
Your answer
Persones sòcies (dones)
Your answer
Treballadors/es no socis (homes)
Your answer
Treballadors/es no socis (dones)
Your answer
2. Gestió empresarial
Nombre de membres del Consell Rector i gènere
Your answer
Nombre de membres del Consell Rector i gènere a la última assemblea
Your answer
Quantes assemblees celebreu cada any?
Your answer
Teniu gestoria o assessoria?
En cas afirmatiu, indica quines (nom i municipi):
Your answer
Especifiqueu serveis rebuts
Heu operat a través de banca ètica o finances solidàries? *
En cas afirmatiu, quines?
Your answer
Heu demanat o rebut alguna subvenció de l'Administració Pública? *
Hi ha algun obstacle a remarcar en la vostra constitució com a entitat?
Your answer
3. Comerç
Distribuïu compres?
No
Al municipi
A la resta del Baix Llobregat
A la resta de Catalunya
A la resta d'Espanya
A l'estranger (UE)
Distribuïu vendes?
No
Al municipi
A la resta del Baix Llobregat
A la resta de Catalunya
A la resta d'Espanya
A l'estranger (UE)
Es política interna comprar i/o vendre productes de comerç just?
Esteu amb contacte amb altres empreses del sector cooperatiu?
4. Formació
Disposa la seva organització d´un Pla de Formació?
Ha realitzat accions de formació en el darrer any?
En cas afirmatiu indiqueu-ne la tipologia
Tipologia de persones beneficiàries de les accions formatives
En els darrers dos anys,ha participat el personal de la seva empresa en activitats de formació Cooperativa o de Societats laborals o similars?
5. Contacte amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
Coneixeu l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat?
En cas afirmatiu, Com ens has conegut?
Quin dels serveis que ofereix l'Ateneu podrien interessar a la seva empresa?
Podríeu estar interessats a participar de forma activa a alguna de les següents activitats?
6. Innovació
Heu incorporat activitats d'innovació dins la vostra empresa?
A continuació indica de quina tipologia
7. Intercooperació
La seva organització manté relacions d'intercooperació de manera habitual amb altres empreses del sector?
Teniu algun proveïdor que pertanyi a l'economia social i cooperativa ?
En cas afirmatiu, indiqueu-ne els noms dels proveïdors
Your answer
Quin tipus de relació establiu amb aquestes empreses?
Àmbits de relació
La seva organització pertany a alguna Associació/Federació?
Quina/es?
Your answer
8. Desenvolupament personal a l'empresa
A la seva empresa,existeix conciliació entre la vida laboral i personal?
Exemples:
Your answer
Es compta amb mecanismes de resolució de conflictes?
Quins?
Your answer
Es proposen millores socials més enllà de la llei? (permisos maternitat, estudis, excedències, caixes de resistència, etc.)
Your answer
Tipus de contractació: Indica el nombre de contractes indefinits, temporals i de pràctiques de la vostra entitat i el seu nombre d'homes i dones.
Your answer
Els treballadors compten amb informació,equips i eines adequades per al desenvolupament de la feina?
Teniu implantades altres mesures de prevenció de riscos més enllà de la llei
Quin tipus de política salarial apliqueu ?
Your answer
9. Transparència
Són públiques per a totes les persones de l'entitat els salaris i la resta de retribucions?
10. Integració Social
Hi ha persones treballadores que provenen de situació de risc exclusió social o diversitat funcional?
Hi ha personal voluntari o en pràctiques a la vostra entitat?
Hi ha personal voluntari o en pràctiques que provenen de situacions de risc d'exclusió social o diversitat funcional?
El local està adaptat a la diversitat funcional?
La integració socio-laboral és una de les prioritats de l'entitat?
11. Programari Lliure
Quan utilitzeu software o genereu continguts, feu servir llicències no privatives o programari lliure
12. Compromís amb el medi ambient
La iniciativa utilitza productes ecològics en el desenvolupament de l'activitat?
Exemples:
Your answer
Existeix una política activa en la minimització de l'impacte ecològic?
Exemples:
Your answer
La iniciativa fa producció ecològica o es basa en el comerç i promoció del consum ecològic
Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i l'eficiència energètica?
Your answer
Quina/es?
Your answer
Contracteu el servei elèctric amb proveïdors que generen energia de fonts cent per cent renovables?
Disposeu de pràctiques i procediments per l'estalvi i l'eficiència en el consum d'aigua?
Utilitzeu paper reciclat i/o amb certificat d'explotació forestal sostenible de manera regular i majoritària?
Disposeu de pràctiques formals de prevenció de residus?
Exemples:
Your answer
Gràcies per la vostra col·laboració!
Your answer
PROTECCIÓ DE DADES
*Accepto que les meves dades personals es puguin tractar en qualitat de participant d’una activitat subvencionada a l’entitat Consell Comarcal del Baix Llobregat amb NIF P5800011H als efectes exclusius de la gestió d’aquesta subvenció (Ordre TSF/234/2017, de 13 d’octubre). *
Accepto que les meves dades personals es puguin cedir a l’Area Metropolitana de Barcelona per portar a terme l’anàlisi en qualitat de diagnosi d’Economia Social del territori. *
*Informació addicional de Protecció de Dades Tractament: Gestió de les subvencions- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personalsIdentitat: Consell Comarcal del Baix Llobregat - Amb quina finalitat tractem les vostres dades personalsLa finalitat és la gestió de les dades de les persones participants en les actuacions subvencionades d’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme. Durant quant de temps conservarem les vostres dades: Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides, que inclou la justificació i verificació del compliment de les obligacions en qualitat de beneficiaris d’una subvenció per part de l’òrgan concedent i els seus òrgans de control. - Per quina raó utilitzem les vostres dades personals. A continuació, us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals: Quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment. D’acord amb l’Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, és obligació de l’entitat beneficiària de la subvenció, disposar d’una autorització expressa de la persona participant de les actuacions. - A quins destinataris comunicarem les vostres dades. Les vostres dades seran comunicades a l’òrgan que va concedir la subvenció, en concret a la Direcció general d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa que podrà fer les següents verificacions:- Comprovació de la vostra identitat - Verificació, en cas que la vostra participació en l’activitat subvencionada comporti una inserció laboral, de les dades de vida laboral a la seguretat social.- Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades− Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.− Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.− En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.− En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol•licitud. El Departament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.- Com podeu exercir els dretsPer exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a: ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat- Quines vies de reclamació hi ha:Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pots fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service